Pár mezi krabicemi v novém bytě

Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

Co je pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví a na majetku, které způsobíte třetí osobě. Vztahuje se na události způsobené neúmyslně –⁠ nedbalostí, neznalostí, neopatrností či nešťastnou náhodou. Nazývá se také jako pojištění občanské odpovědnosti nebo se setkáte s lidovým označením „pojistka na blbost“.

Obvykle se pojištění odpovědnosti sjednává s pojištěním domácnosti. Buď je přímo jeho součástí nebo si ho můžete zvolit jako připojištění. Můžete si ho však uzavřít i samostatně či jako součást životního pojištění.

Pojištění domácnosti

Sjednejte si pojištění odpovědnosti spolu s pojištěním domácnosti

Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven v naší kalkulačce. Naši specialisté vám pomohou vybrat tu nejvýhodnější.

Chci si sjednat pojištění domácnosti a odpovědnosti

Koho chrání pojištění odpovědnosti za škodu

Výhodou pojištění občanské odpovědnosti je, že chrání nejen vás. Vztahuje se na:

 • vás jako pojištěnou osobu,

 • ostatní členy domácnosti (některé pojišťovny zahrnují do pojištění osoby reálně žijící na stejné adrese, jiné vyžadují trvalé bydliště),

 • domácí mazlíčky a hospodářská zvířata.


Zpravidla se vztahuje rovněž na osoby, které s vaším souhlasem opatrují či užívají jakoukoliv nemovitost, kterou vlastníte nebo oprávněně užíváte, pokud způsobily škodu při této činnosti –⁠ třeba vám kamarádka během dovolené chodí zalévat květiny a zapomene vypnout vodu.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti

Každá pojišťovna stanovuje vlastní podmínky pojištění odpovědnosti za škodu. Zatímco některé pojišťovny nabízí v jednom balíčku pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, provozu domácnosti a vlastnictví nemovitosti, jiné pojišťovny striktně rozdělují pojištěná rizika. Proto si vždy důkladně přečtěte pojistné podmínky.

Pojištění odpovědnosti většinou zahrnuje následující rizika.

 • Činnosti v běžném občanském životě - jedná se o škody způsobené při běžných mimopracovních aktivitách, v domácnosti i mimo ni.

 • Shodíte v obchodě regál se zbožím.

 • Na návštěvě u známých převrhnete kávu a zničíte jim luxusní pohovku.

 • Vedení domácnosti a provoz jejího zařízení - sem patří škody vzniklé v domácnosti i bez vašeho zavinění. Vztahuje se i na domácnost, jejímž jste nájemcem. Obvykle pokrývá rovněž škody způsobené zanedbáním údržby a drobných oprav bytu.

 • Rozbije se vám pračka a vytopíte sousedy.

 • Vaše rychlovarná konvice zapříčiní požár, který se rozšíří po celém domě.

 • Vlastnictvím nemovitosti - platí pro škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti (domu, bytu či pozemku). Pozor –⁠ toto riziko není vždy součástí pojištění domácnosti, ale spíše pojištění nemovitosti.

 • Ze střechy vašeho domu se uvolní taška a rozbije čelní sklo auta zaparkovaného na ulici.

 • Při vichřici spadne váš strom na plot souseda.

 • Provozování sportovní rekreační činnosti - jedná se o škody na majetku a zdraví způsobené při sportu. Pojištění se nevztahuje na profesionálně provozované sportovní aktivity.

 • Při jízdě na kole se vám do cesty připlete chodec a vy nestihnete zabrzdit.

 • Na sjezdovce srazíte jiného lyžaře a způsobíte mu otřes mozku.

 • Děti a další členové domácnosti - většinou kryje pojištění odpovědnosti i další osoby ve společné domácnosti. Pak se rozsah krytí shoduje s pojištěnou osobou.

 • Vaše dítě při hraní rozbije sousedům okno.

 • Váš manžel/ka si kupuje nový telefon a při prohlížení v obchodě ho upustí na zem.

 • Vlastnictví či opatrování domácích zvířat - zpravidla platí nejen pro vaše domácí mazlíčky, ale také ty, o něž se staráte. Vztahuje se na škody způsobené zvířetem i na ztrátu samotného zvířete. Obvykle bývají pojištěni domácí mazlíčci a hospodářská zvířata, ve výlukách najdete divoká a exotická zvířata.

 • Venčíte psa sousedce a zaběhne se vám.

 • Váš pes pokouše jiného psa a jeho majitele na procházce.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vašim psem.

Sjednat pojištění odpovědnosti


To jsou hlavní oblasti, na něž se vztahuje většina pojištění odpovědnosti za škodu. Některé pojišťovny kryjí ještě škody vzniklé v souvislosti:

 • se studiem, vykonáváním školní praxe, rekvalifikačního kurzu či vzdělávací stáže (ale nesmí se jednat o výdělečnou činnost),

 • s pronájmem ubytování (např. poškodíte vybavení hotelového pokoje),

 • s pronájmem či půjčením movité věci (např. roztrhnete půjčené svatební šaty).

Většinou se pojištění odpovědnosti vztahuje na události na území České republiky a Evropy.

Na co se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu

Přestože pojištění občanské odpovědnosti zahrnuje širokou škálu činností, existuje i mnoho výluk, na něž se nevztahuje. Pojišťovna za vás nezaplatí škodu způsobenou:

 • při výkonu výdělečné činnosti,

 • při profesionální sportovní činnosti a účasti na závodech,

 • na věci, kterou používáte neoprávněně,

 • na věci, které jste převzali k opravě, prodeji či úschově,

 • zvířetem chovaným k výdělečným účelům nebo při výkonu práva myslivosti,

 • v souvislosti s držením či používáním pyrotechniky,

 • rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin,

 • znečištěním životního prostředí,

 • v souvislosti s používáním softwaru, nakládáním s daty, elektronickou komunikací nebo internetovými službami, programováním, viry a hackerstvím.


K zajímavým výlukám patří také poskytnutí rady či informace. Některé pojišťovny vylučují z pojištění odpovědnosti i hrubou nedbalost, takovým pojištěním se pokud možno vyhněte. Hranice mezi nedbalostí a hrubou nedbalostí je velmi tenká a záleží na interpretaci soudu. Stejně tak se ve výlukách může objevit zanedbání předepsané obsluhy a údržby či nedodržení technologického postupu.


Věděli jste...

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na události, k nimž došlo nešťastnou náhodou nebo z nedbalosti. Pokud se jedná o úmysl, jednali jste pod vlivem alkoholu či drog, pojišťovna vám plnění neposkytne.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje ani na újmu, kterou jste způsobili svým blízkým –⁠ manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, rodičům či osobám ve společné domácnosti.

Každá pojišťovna přitom tuto výluku formuluje jinak –⁠ zatímco jedna pojišťovna důsledně vyjmenovává příbuzenské vztahy, druhá pojišťovna se omezuje na všeobecnou definici osoby blízké, což mohou být dle občanského zákoníku např. i osoby sešvagřené a jinak blízké. Pojištění neplatí ani pro škody způsobené právnické osobě, s níž jste majetkově propojeni.

Co je z pojištění odpovědnosti hrazeno

 • Újma na zdraví člověka:

 • bolestné, ztížení společenského uplatnění,

 • duševní útrapy blízkých osob (v případě smrti či vážného ublížení na zdraví),

 • následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení aj.).


 • Újma na věci nemovité i movité:

 • škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou,

 • následné finanční škody.


 • Újma na živém zvířeti:

 • usmrcení, ztráta, zranění zvířete,

 • následné finanční škody.


 • Náklady právního zastoupení v souvislosti s pojistnou událostí.

Jak si to představit v praxi?

Dejte tomu, že někoho srazíte na lyžích. Druhý lyžař od vás může požadovat náhradu nákladů na léčení, úhradu zlomených lyží a rozdíl mezi platem a nemocenskou. Navíc vám pojištění pokryje i náklady na právníka, který vás bude ve sporu zastupovat. Výše uvedený případ patří ještě k těm šťastnějším –⁠ pokud někomu způsobíte úraz s trvalými následky, budete muset hradit i kompenzaci za bolestné, ztížení společenského uplatnění a podobně.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Jak vybrat pojištění odpovědnosti za škodu

 1. Důkladně si přečtěte pojistné podmínky. Tento článek slouží jako všeobecný přehled, každá pojišťovna si však určuje podmínky individuálně.

 2. Zvolte si dostatečně vysoký limit plnění. Někdy bývá uveden zvlášť pro škody na majetku a zvlášť pro škody na zdraví. V nabídce pojišťoven narazíte na limit 1 až 50 milionů korun.

 3. Zkontrolujte si maximální výši plnění v rámci pojistného období. Obvykle pojišťovny zaplatí všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku do maximální výše dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění.

 4. Nerozhodujte se jen podle nejnižší ceny, porovnejte si ji s pojistným limitem. Zejména pro škody na zdraví není limit v řádech milionů dostatečný. Při nehodách s trvalými následky nebo usmrcením se odškodnění šplhá do desítek milionů korun.

 5. Porovnejte si nabídky pojišťoven s přehlednou online kalkulačkou od Srovnejto.cz.

Další typy pojištění odpovědnosti

Kromě pojištění odpovědnosti, jež je součástí pojištění majetku, se setkáte i s dalšími pojistkami, které kryjí škody způsobené jiným osobám.

 • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání –⁠ často se mu také říká „pojistka na blbost“. Na rozdíl od pojištění občanské odpovědnosti, z níž se hradí škody v běžném životě, pojistka na blbost platí pro pracovněprávní vztahy. Jedná se vlastně o pojištění odpovědnosti zaměstnance, z nějž se hradí škody, které způsobí zaměstnavateli. Když pracujete pro firmu jako zaměstnanec, sjednáváte si toto pojištění sami a je dobrovolné. Nepleťte si ho se zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele, které uzavírá firma a z nějž se vyplácí naopak škody vzniklé vám jako zaměstnanci (např. pracovní úraz).

 • Pojištění profesní odpovědnosti se rovněž vztahuje k výkonu povolání, ze zákona je povinné pro profese s vysokou mírou zodpovědnosti (např. advokát, lékař, účetní).

 • Pojištění odpovědnosti podnikatele se hodí pro živnostníky, jedná se o obdobu pojistky na blbost, která je určena speciálně pro podnikatele. Často si živnostníci myslí, že je kompletně chrání pojištění profesní odpovědnosti, ale je nutné si pojistit i tzv. obecnou odpovědnost za škodu.

 • Pojištění odpovědnosti k cestovnímu pojištění mívá stejné podmínky jako pojištění občanské odpovědnosti, ale vztahuje se na cesty do zahraničí. Když někoho srazíte na lyžích během dovolené v zahraničí, budete chráněni.

 • Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho sjednání je povinné pro každého majitele či provozovatele motorového vozidla.


Pojištění odpovědnosti

Jak vidíte, existuje mnoho typů pojištění odpovědnosti. Proto si dejte pozor, jakou pojistku si sjednáváte. Každá pojišťovna používá trochu jiné pojmy, a tak se pod označením pojištění odpovědnosti nebo pojistka na blbost mohou ukrývat různé produkty. Pokud si nejste jistí, konzultujte výběr pojištění raději s odborníky ze Srovnejto.cz na čísle 800 44 44 55.

Sjednat pojištění odpovědnosti

Podle statistik Češi podceňují pojištění odpovědnosti

V České republice dlouhodobě podceňujeme pojištění odpovědnosti. Dokazují to statistiky a srovnání s ostatními zeměmi EU. Zatímco například v Německu má pojištění odpovědnosti za škodu uzavřeno 85 % obyvatel, v ČR je to jen 39 %. Také průměrné pojistné dosahuje poloviční hodnoty oproti průměru EU.

Naprosto alarmující je pak propojištěnost u živnostníků –⁠ podle analýzy České asociace pojišťoven v roce 2018 si jen 8,3 % podnikatelů sjednalo pojištění na obecnou odpovědnost za škodu.

Navíc i ti, kteří si pojištění odpovědnosti uzavřou, volí u odpovědnosti ty nejnižší limity 1–⁠2 miliony korun. To stačí na drobné události, ale nikdy nevíte, kdy svým jednáním způsobíte opravdu nákladnou škodu.

Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti - Padající omítka ze stropu po vytopení

Jaké případy pojišťovny řeší nejčastěji dle České asociace pojišťoven:

 • škody způsobené běžným provozem domácnosti: vytopení bytu sousedem, požáry,

 • škody při rekreaci a sportu: srážka cyklistů, lyžařů a bruslařů, poškození cizího majetku sportovním náčiním, rozbití oken,

 • škody způsobené dětmi a zvířaty: rozbitá okna a další předměty, zranění, zadávení drůbeže psem, pokousání lidí a jiných zvířat,

 • škody ve veřejných prostorách: poškození předmětů a majetku ve školách, restauracích, kulturních zařízeních, galeriích a dopravních prostředcích.

Každý rok pojišťovny řeší 40 tisíc případů vodovodních škod

Nejčastější pojistnou událostí jsou vodovodní škody, které vzniknou přetečením vany či umyvadla, případně prasklou přívodní hadičkou k pračce nebo myčce. Pokud jste doma, objevíte takovou závadu poměrně rychle, a tak škody dosahují jen řádu desítek tisíc korun.

Ovšem když voda protéká celým domem po dobu vaší dovolené a u sousedů poškodíte například starožitný nábytek či drahou elektroniku, rázem jste na škodě přes milion korun. Pojistná událost vytopení bytu nastává každý den více než 100 krát, pojišťovny řeší ročně přes 40 tisíc případů vodovodních škod. K požárům dochází méně často – pojišťovny řeší kolem 5 000 událostí ročně, ale průměrná škoda u nich dosahuje přes 800 tisíc korun.

Lidský život má hodnotu desítek milionů korun

Nejzávažnější však bývají škody na zdraví. Pokud zraníte člověka v produktivním věku, který pobírá vysoký plat a skončí v trvalé invaliditě, může kompenzace činit desítky milionů korun. Dříve byla náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění stanovena jednotně, ale podle nového občanského zákoníku se posuzuje každá událost individuálně. Proto byste si měli zvolit dostatečně vysoký pojistný limit.

Nepodceňujte ani možnost, že někoho zraní váš pes. Podle statistik Státního zdravotního ústavu zraní psi 600–⁠1000 osob ročně, přičemž zejména u malých dětí může být pokousání psem smrtelné. Výjimkou nejsou ani nutné amputace končetin kvůli infekci ze psího kousnutí.

Ani další zvířata nejsou bez rizika – Komerční pojišťovna uvádí, že v posledních šesti letech se ve 196 případech na pojistné události podílely psi, ve 28 případech kočky, 24 škod způsobily kuny a 22 případů ptáci. Většina těchto škod se vyplácela právě z pojištění odpovědnosti.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Autor - Jana Březinová
Jana Březinová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  20. října 2022|Veronika Doskočilová
  Chaty a chalupy jako trend

  Češi se ve velkém stěhují na chaty a chalupy. Zapomínají ale na aktualizaci pojistek. Rekonstrukce i nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Prohlídka bytu před koupí
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

 • Pojištění majetku - dům pod deštníkem
  Dům a domácnost
  10. října 2021|Jana Poncarová
  Jak si správně pojistit majetek?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

 • Vloupání do auta
  Dům a domácnostAuto
  27. července 2021|Petr Woff
  Které okresy ČR jsou nejrizikovější pro řidiče a majitele nemovitostí?

  Praha, Brno a Ostrava jsou nejlidnatějšími městy České republiky, takže nejčastěji figurují v tuzemské černé kronice. Ale jakmile porovnáme stejné populační jednotky, vyjdou jiné výsledky. V silničních nehodách smutně vyniká Lounsko. Vloupačky do rodinných domů a bytů jsou nejpravděpodobnější v Plzni. Srovnejme, jaké okresy ČR představují vysoké, nebo nízké riziko.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.