Pár mezi krabicemi v novém bytě

Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

Co je pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví a na majetku, které způsobíte třetí osobě. Vztahuje se na události způsobené neúmyslně –⁠ nedbalostí, neznalostí, neopatrností či nešťastnou náhodou. Nazývá se také jako pojištění občanské odpovědnosti nebo se setkáte s lidovým označením „pojistka na blbost“.

Obvykle se pojištění odpovědnosti sjednává s pojištěním domácnosti. Buď je přímo jeho součástí nebo si ho můžete zvolit jako připojištění. Můžete si ho však uzavřít i samostatně či jako součást životního pojištění.

Pojištění domácnosti

Sjednejte si pojištění odpovědnosti spolu s pojištěním domácnosti

Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven v naší kalkulačce. Naši specialisté vám pomohou vybrat tu nejvýhodnější.

Koho chrání pojištění odpovědnosti za škodu

Výhodou pojištění občanské odpovědnosti je, že chrání nejen vás. Vztahuje se na:

 • vás jako pojištěnou osobu,

 • ostatní členy domácnosti (některé pojišťovny zahrnují do pojištění osoby reálně žijící na stejné adrese, jiné vyžadují trvalé bydliště),

 • domácí mazlíčky a hospodářská zvířata.


Zpravidla se vztahuje rovněž na osoby, které s vaším souhlasem opatrují či užívají jakoukoliv nemovitost, kterou vlastníte nebo oprávněně užíváte, pokud způsobily škodu při této činnosti –⁠ třeba vám kamarádka během dovolené chodí zalévat květiny a zapomene vypnout vodu.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti

Každá pojišťovna stanovuje vlastní podmínky pojištění odpovědnosti za škodu. Zatímco některé pojišťovny nabízí v jednom balíčku pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, provozu domácnosti a vlastnictví nemovitosti, jiné pojišťovny striktně rozdělují pojištěná rizika. Proto si vždy důkladně přečtěte pojistné podmínky.

Pojištění odpovědnosti většinou zahrnuje následující rizika.

 • Činnosti v běžném občanském životě - jedná se o škody způsobené při běžných mimopracovních aktivitách, v domácnosti i mimo ni.

 • Shodíte v obchodě regál se zbožím.

 • Na návštěvě u známých převrhnete kávu a zničíte jim luxusní pohovku.

 • Vedení domácnosti a provoz jejího zařízení - sem patří škody vzniklé v domácnosti i bez vašeho zavinění. Vztahuje se i na domácnost, jejímž jste nájemcem. Obvykle pokrývá rovněž škody způsobené zanedbáním údržby a drobných oprav bytu.

 • Rozbije se vám pračka a vytopíte sousedy.

 • Vaše rychlovarná konvice zapříčiní požár, který se rozšíří po celém domě.

 • Vlastnictvím nemovitosti - platí pro škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti (domu, bytu či pozemku). Pozor –⁠ toto riziko není vždy součástí pojištění domácnosti, ale spíše pojištění nemovitosti.

 • Ze střechy vašeho domu se uvolní taška a rozbije čelní sklo auta zaparkovaného na ulici.

 • Při vichřici spadne váš strom na plot souseda.

 • Provozování sportovní rekreační činnosti - jedná se o škody na majetku a zdraví způsobené při sportu. Pojištění se nevztahuje na profesionálně provozované sportovní aktivity.

 • Při jízdě na kole se vám do cesty připlete chodec a vy nestihnete zabrzdit.

 • Na sjezdovce srazíte jiného lyžaře a způsobíte mu otřes mozku.

 • Děti a další členové domácnosti - většinou kryje pojištění odpovědnosti i další osoby ve společné domácnosti. Pak se rozsah krytí shoduje s pojištěnou osobou.

 • Vaše dítě při hraní rozbije sousedům okno.

 • Váš manžel/ka si kupuje nový telefon a při prohlížení v obchodě ho upustí na zem.

 • Vlastnictví či opatrování domácích zvířat - zpravidla platí nejen pro vaše domácí mazlíčky, ale také ty, o něž se staráte. Vztahuje se na škody způsobené zvířetem i na ztrátu samotného zvířete. Obvykle bývají pojištěni domácí mazlíčci a hospodářská zvířata, ve výlukách najdete divoká a exotická zvířata.

 • Venčíte psa sousedce a zaběhne se vám.

 • Váš pes pokouše jiného psa a jeho majitele na procházce.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vašim psem.


To jsou hlavní oblasti, na něž se vztahuje většina pojištění odpovědnosti za škodu. Některé pojišťovny kryjí ještě škody vzniklé v souvislosti:

 • se studiem, vykonáváním školní praxe, rekvalifikačního kurzu či vzdělávací stáže (ale nesmí se jednat o výdělečnou činnost),

 • s pronájmem ubytování (např. poškodíte vybavení hotelového pokoje),

 • s pronájmem či půjčením movité věci (např. roztrhnete půjčené svatební šaty).

Většinou se pojištění odpovědnosti vztahuje na události na území České republiky a Evropy.

Na co se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu

Přestože pojištění občanské odpovědnosti zahrnuje širokou škálu činností, existuje i mnoho výluk, na něž se nevztahuje. Pojišťovna za vás nezaplatí škodu způsobenou:

 • při výkonu výdělečné činnosti,

 • při profesionální sportovní činnosti a účasti na závodech,

 • na věci, kterou používáte neoprávněně,

 • na věci, které jste převzali k opravě, prodeji či úschově,

 • zvířetem chovaným k výdělečným účelům nebo při výkonu práva myslivosti,

 • v souvislosti s držením či používáním pyrotechniky,

 • rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin,

 • znečištěním životního prostředí,

 • v souvislosti s používáním softwaru, nakládáním s daty, elektronickou komunikací nebo internetovými službami, programováním, viry a hackerstvím.


K zajímavým výlukám patří také poskytnutí rady či informace. Některé pojišťovny vylučují z pojištění odpovědnosti i hrubou nedbalost, takovým pojištěním se pokud možno vyhněte. Hranice mezi nedbalostí a hrubou nedbalostí je velmi tenká a záleží na interpretaci soudu. Stejně tak se ve výlukách může objevit zanedbání předepsané obsluhy a údržby či nedodržení technologického postupu.


Věděli jste...

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na události, k nimž došlo nešťastnou náhodou nebo z nedbalosti. Pokud se jedná o úmysl, jednali jste pod vlivem alkoholu či drog, pojišťovna vám plnění neposkytne.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje ani na újmu, kterou jste způsobili svým blízkým –⁠ manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, rodičům či osobám ve společné domácnosti.

Každá pojišťovna přitom tuto výluku formuluje jinak –⁠ zatímco jedna pojišťovna důsledně vyjmenovává příbuzenské vztahy, druhá pojišťovna se omezuje na všeobecnou definici osoby blízké, což mohou být dle občanského zákoníku např. i osoby sešvagřené a jinak blízké. Pojištění neplatí ani pro škody způsobené právnické osobě, s níž jste majetkově propojeni.

Co je z pojištění odpovědnosti hrazeno

 • Újma na zdraví člověka:

 • bolestné, ztížení společenského uplatnění,

 • duševní útrapy blízkých osob (v případě smrti či vážného ublížení na zdraví),

 • následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení aj.).


 • Újma na věci nemovité i movité:

 • škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou,

 • následné finanční škody.


 • Újma na živém zvířeti:

 • usmrcení, ztráta, zranění zvířete,

 • následné finanční škody.


 • Náklady právního zastoupení v souvislosti s pojistnou událostí.

Jak si to představit v praxi?

Dejte tomu, že někoho srazíte na lyžích. Druhý lyžař od vás může požadovat náhradu nákladů na léčení, úhradu zlomených lyží a rozdíl mezi platem a nemocenskou. Navíc vám pojištění pokryje i náklady na právníka, který vás bude ve sporu zastupovat. Výše uvedený případ patří ještě k těm šťastnějším –⁠ pokud někomu způsobíte úraz s trvalými následky, budete muset hradit i kompenzaci za bolestné, ztížení společenského uplatnění a podobně.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Jak vybrat pojištění odpovědnosti za škodu

 1. Důkladně si přečtěte pojistné podmínky. Tento článek slouží jako všeobecný přehled, každá pojišťovna si však určuje podmínky individuálně.

 2. Zvolte si dostatečně vysoký limit plnění. Někdy bývá uveden zvlášť pro škody na majetku a zvlášť pro škody na zdraví. V nabídce pojišťoven narazíte na limit 1 až 50 milionů korun.

 3. Zkontrolujte si maximální výši plnění v rámci pojistného období. Obvykle pojišťovny zaplatí všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku do maximální výše dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění.

 4. Nerozhodujte se jen podle nejnižší ceny, porovnejte si ji s pojistným limitem. Zejména pro škody na zdraví není limit v řádech milionů dostatečný. Při nehodách s trvalými následky nebo usmrcením se odškodnění šplhá do desítek milionů korun.

 5. Porovnejte si nabídky pojišťoven s přehlednou online kalkulačkou od Srovnejto.cz.

Další typy pojištění odpovědnosti

Kromě pojištění odpovědnosti, jež je součástí pojištění majetku, se setkáte i s dalšími pojistkami, které kryjí škody způsobené jiným osobám.

 • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání –⁠ často se mu také říká „pojistka na blbost“. Na rozdíl od pojištění občanské odpovědnosti, z níž se hradí škody v běžném životě, pojistka na blbost platí pro pracovněprávní vztahy. Jedná se vlastně o pojištění odpovědnosti zaměstnance, z nějž se hradí škody, které způsobí zaměstnavateli. Když pracujete pro firmu jako zaměstnanec, sjednáváte si toto pojištění sami a je dobrovolné. Nepleťte si ho se zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele, které uzavírá firma a z nějž se vyplácí naopak škody vzniklé vám jako zaměstnanci (např. pracovní úraz).

 • Pojištění profesní odpovědnosti se rovněž vztahuje k výkonu povolání, ze zákona je povinné pro profese s vysokou mírou zodpovědnosti (např. advokát, lékař, účetní).

 • Pojištění odpovědnosti podnikatele se hodí pro živnostníky, jedná se o obdobu pojistky na blbost, která je určena speciálně pro podnikatele. Často si živnostníci myslí, že je kompletně chrání pojištění profesní odpovědnosti, ale je nutné si pojistit i tzv. obecnou odpovědnost za škodu.

 • Pojištění odpovědnosti k cestovnímu pojištění mívá stejné podmínky jako pojištění občanské odpovědnosti, ale vztahuje se na cesty do zahraničí. Když někoho srazíte na lyžích během dovolené v zahraničí, budete chráněni.

 • Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho sjednání je povinné pro každého majitele či provozovatele motorového vozidla.


Pojištění odpovědnosti

Jak vidíte, existuje mnoho typů pojištění odpovědnosti. Proto si dejte pozor, jakou pojistku si sjednáváte. Každá pojišťovna používá trochu jiné pojmy, a tak se pod označením pojištění odpovědnosti nebo pojistka na blbost mohou ukrývat různé produkty. Pokud si nejste jistí, konzultujte výběr pojištění raději s odborníky ze Srovnejto.cz na čísle 800 44 44 55.

Podle statistik Češi podceňují pojištění odpovědnosti

V České republice dlouhodobě podceňujeme pojištění odpovědnosti. Dokazují to statistiky a srovnání s ostatními zeměmi EU. Zatímco například v Německu má pojištění odpovědnosti za škodu uzavřeno 85 % obyvatel, v ČR je to jen 39 %. Také průměrné pojistné dosahuje poloviční hodnoty oproti průměru EU.

Naprosto alarmující je pak propojištěnost u živnostníků –⁠ podle analýzy České asociace pojišťoven v roce 2018 si jen 8,3 % podnikatelů sjednalo pojištění na obecnou odpovědnost za škodu.

Navíc i ti, kteří si pojištění odpovědnosti uzavřou, volí u odpovědnosti ty nejnižší limity 1–⁠2 miliony korun. To stačí na drobné události, ale nikdy nevíte, kdy svým jednáním způsobíte opravdu nákladnou škodu.

Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti - Padající omítka ze stropu po vytopení

Jaké případy pojišťovny řeší nejčastěji dle České asociace pojišťoven:

 • škody způsobené běžným provozem domácnosti: vytopení bytu sousedem, požáry,

 • škody při rekreaci a sportu: srážka cyklistů, lyžařů a bruslařů, poškození cizího majetku sportovním náčiním, rozbití oken,

 • škody způsobené dětmi a zvířaty: rozbitá okna a další předměty, zranění, zadávení drůbeže psem, pokousání lidí a jiných zvířat,

 • škody ve veřejných prostorách: poškození předmětů a majetku ve školách, restauracích, kulturních zařízeních, galeriích a dopravních prostředcích.

Každý rok pojišťovny řeší 40 tisíc případů vodovodních škod

Nejčastější pojistnou událostí jsou vodovodní škody, které vzniknou přetečením vany či umyvadla, případně prasklou přívodní hadičkou k pračce nebo myčce. Pokud jste doma, objevíte takovou závadu poměrně rychle, a tak škody dosahují jen řádu desítek tisíc korun.

Ovšem když voda protéká celým domem po dobu vaší dovolené a u sousedů poškodíte například starožitný nábytek či drahou elektroniku, rázem jste na škodě přes milion korun. Pojistná událost vytopení bytu nastává každý den více než 100 krát, pojišťovny řeší ročně přes 40 tisíc případů vodovodních škod. K požárům dochází méně často – pojišťovny řeší kolem 5 000 událostí ročně, ale průměrná škoda u nich dosahuje přes 800 tisíc korun.

Lidský život má hodnotu desítek milionů korun

Nejzávažnější však bývají škody na zdraví. Pokud zraníte člověka v produktivním věku, který pobírá vysoký plat a skončí v trvalé invaliditě, může kompenzace činit desítky milionů korun. Dříve byla náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění stanovena jednotně, ale podle nového občanského zákoníku se posuzuje každá událost individuálně. Proto byste si měli zvolit dostatečně vysoký pojistný limit.

Nepodceňujte ani možnost, že někoho zraní váš pes. Podle statistik Státního zdravotního ústavu zraní psi 600–⁠1000 osob ročně, přičemž zejména u malých dětí může být pokousání psem smrtelné. Výjimkou nejsou ani nutné amputace končetin kvůli infekci ze psího kousnutí.

Ani další zvířata nejsou bez rizika – Komerční pojišťovna uvádí, že v posledních šesti letech se ve 196 případech na pojistné události podílely psi, ve 28 případech kočky, 24 škod způsobily kuny a 22 případů ptáci. Většina těchto škod se vyplácela právě z pojištění odpovědnosti.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Lyže na horách zapíchnuté ve sněhu
  25. listopadu 2023|Jana Březinová
  Pojištění sportovního vybavení: Kryje i krádež lyží před chatou?

  Každoročně je v Alpách odcizeno sportovní vybavení za stovky milionů korun, zloději lyží a snowboardů se vyskytují i v českých horách. Sportovní vybavení si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění nebo pojištění domácnosti. Dokáže ale pojistka ochránit lyže odložené před restaurací? Čtěte, jak české pojišťovny přistupují k pojištění sportovního vybavení.

 • deratizér v obleku
  17. listopadu 2023|Magdaléna Kubečková
  Hubení hmyzu a škůdců vám proplatí pojišťovna

  Za hubení hmyzu nebo hlodavců možná utrácíte zbytečně. Deratizaci, dezinsekci nebo likvidaci vosích hnízd poskytují pojišťovny v rámci asistenčních služeb. Vašeho deratizátora vám ale neproplatí: využívají vlastní smluvní partnery. Připravili jsme pro vás přehled asistenčních služeb našich smluvních pojišťoven v oblasti hubení škůdců. K tomu 7 snadných kroků, jak postupovat, pokud chcete, aby vám deratizaci nebo dezinsekci proplatila pojišťovna. 

 • Náhrobní kámen s věncem
  13. října 2023|Jana Březinová
  Pojištění hrobu chrání před řáděním přírodních živlů i vandalů

  Hřbitovní stavby nejsou levná záležitost – poškození vichřicí nebo vandaly znamená náklady na opravu v řádech desítek tisíc korun. Proto se vyplatí zvážit pojištění hrobu, které vyjde jen na několik set korun ročně. Některé pojišťovny ho dokonce automaticky zahrnují do pojištění jiné stavby.

 • Figurka Lego
  15. září 2023|Jana Březinová
  LEGO, akční figurky a další sběratelské kousky. Jak je pojistit?

  V kostičkách LEGO nebo pár sběratelských kartičkách můžete mít doma stovky tisíc korun, a tak by vám nemělo chybět kvalitní pojištění. Netradiční sběratelské předměty můžete zahrnout do běžného pojištění domácnosti nebo je pojistit jako sbírku – pak se vám bude hodit znalecký posudek.

 • Muž s kufrem odchází z domu
  21. července 2023|Petr Pohůdka
  Zabezpečení domu před dovolenou: Jak ochránit domov před nezvanými hosty?

  Před odjezdem na dovolenou nejspíš řešíte organizaci celé cesty a balení. Zapomínat byste ale neměli ani na adekvátní zabezpečení bytu či domu. Váš opuštěný domov se totiž snadno může stát terčem zlodějů. Jakým způsobem nezvané hosty od „návštěvy“ odradit?

 • Bouřka s blesky nad městem
  13. července 2023|Petr Woff
  Hromosvod nestačí. 5 rad, jak při bouřce ochránit svoje spotřebiče

  Blesky zvyšují napětí v elektrickém vedení a následně ničí elektroniku, bojlery nebo elektrokotle. Bouřky takhle poškodily už každého čtvrtého Čecha a každoročně přibývají další případy. Přepěťová ochrana není drahá, stojí řádově stovky až tisíce Kč, ale každá technická vychytávka má svoje slabiny. Proto odpojte svoje spotřebiče ze sítě, pokud odcházíte ven anebo vidíte, že se obloha zatáhla bouřkovými mračny.

 • Oheň v grilu
  03. července 2023|Petr Pohůdka
  Škoda za 3,5 milionu: Co se může stát při grilování?

  Požár rodinného domu s celkovou škodou ve výši 3,5 milionu korun. Příčina? Nedbalost při manipulaci s grilem. To není modelový příklad z manuálu pojišťoven, ale skutečná událost, ke které došlo loni na Liberecku. Případ bohužel není nijak výjimečný, lidé rizika spojená s grilováním často podceňují. Jak uspořádat táborák nebo grilovačku bezpečně?

 • Žena stojí před prosklenou stěnou domu
  20. dubna 2023|Petr Pohůdka
  Pojištění chaty: Proč byste si měli pojistit i hezký výhled?

  Navrhli jste si chatu tak, aby uvnitř bylo co nejvíce světla? Velká okna či prosklené dveře jsou moderní a kromě dostatku světla vám poskytnou i krásný výhled do okolí. Jenže s množstvím skleněných ploch se zvyšuje také riziko jejich rozbití. Je proto důležité tomu přizpůsobit pojištění chaty.

 • Kuchyně na chalupě
  12. dubna 2023|Petr Pohůdka
  Pojištění chaty: Jak chránit vybavení interiéru?

  Chaty už dávno nejsou místa, kde máme jen kamna a staré vybavení vyřazené před mnoha lety z domácnosti. Stále častěji na chatách vidíte vkusně vybavený interiér, do kterého majitelé investovali nemalé peníze. Je proto logické chránit svůj majetek za pomoci vhodného pojištění chaty.

 • 3 tipy, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chalupy - Roubenka na samotě
  07. dubna 2023|Jana Březinová
  3 tipy, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chaty

  Vlastníte chatu nebo chalupu, ale zatím ji nemáte pojištěnou? Hodnota rekreačních objektů se neustále zvyšuje, a tak vám v důsledku požáru nebo řádění přírodních živlů mohou vzniknout škody za miliony. Přitom základní pojištění chaty nemusí být nijak drahé. Poradíme, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chaty.