dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zejména jeho čl. 13

Totožnost a kontaktní údaje správce
Srovnejto.cz a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, IČ: 03514374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20168.

kontaktní osoba:     Bohdan Šulák, kontaktní osoba ("Data privacy contact") pro ochranu osobních údajů
e-mail:                      poverenec+ep@netbrokers.cz
adresa:                     Srovnejto.cz a.s., Oddělení zpracování osobních údajů, Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8

Tento dokument se vztahuje na webové stránky srovnejto.cz, veškeré podstránky či vnořené rámy (iframy) na doméně srovnejto.cz a další stránky patřící společnosti Srovnejto.cz a.s. (viz patička stránky). V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách.

Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o dokladech totožnosti, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, číslo bankovního účtu, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.

Účel zpracování
Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje jako klienta (dále v textu pro Vás bude použito označení „Subjekt údajů“) pro následující účely a na základě níže uvedeného právního základu:

Účel zpracování:
Právní základ:
- Vyřízení žádosti o vytvoření nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti neživotního pojištění, zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti neživotního pojištění, případně vytvoření nabídky vhodného finančního produktu (spotřebitelského úvěru), případně vytvoření nabídky energetických tarifů.
- Splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy [čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení]
- Zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti (přímý marketing). - Oprávněný zájem Správce či třetích osob [čl. 6, odst. 1 písm. f) Nařízení]
- Udělení souhlasu Subjektu údajů [čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení] (v případě, že osobní údaje Subjektu údajů nebyly získány v souvislosti s poskytováním služeb)
- Průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení včetně nabídek zboží a služeb třetích stran - Udělení souhlasu Subjektu údajů [čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení]

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty následujícím kategoriím třetích subjektů:

- poskytovatelé účetních služeb, daňového poradenství a auditoři; poskytovatelé právních služeb; marketingové společnosti, poskytovatelé IT služeb; společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním; společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, jednotlivé pojišťovny, zaměstnanci a spolupracovníci Správce
- a dále společnosti Tarifomat, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 29283183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481 - sesterská společnost zprostředkující úsporu na energiích a telekomunikacích;
- a dále společnosti ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679 - sesterská společnost zprostředkující úsporu na pojištění;
- a dále společnosti Elephant Orchestra, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, IČ: 03272974, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229733 - sesterská společnost zprostředkující půjčky;
- další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty dle zákona (např. policie).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelů uvedených výše a po dobu určenou právními předpisy (jako jsou např. předpisy v oblasti účetnictví, předpisy proti praní špinavých peněz, archivační lhůty). Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu subjektu údajů (viz. dále).

Osobní údaje dále budou zpracovávány a uchovávány po dobu vyžadovanou pravidly a pokyny ČNB (např. povinnost zajistit uchovávání dokumentace vyhotovené v souvislosti se zprostředkováním pojistných produktů po dobu zohledňující běh promlčecích lhůt, za účelem možnosti prokázání vynaložení odborné péče). Některé osobní údaje mohou být rovněž uchovávány na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v určení, ochraně a výkonu našich právních nároků, a to po dobu trvání promlčecích lhůt, nároků vyplývajících nebo souvisejících s našimi zprostředkovatelskými činnostmi, prodlouženou o 1 rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení budeme osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento souhlas odvoláte, ukončíme zpracování vašich osobních údajů pro účely, pro které byl souhlas udělen; takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (tj. před jeho odvoláním), ani na zákonnost zpracování osobních údajů na základě jiných právních důvodů, než je udělený souhlas (např. oprávněný zájem či splnění právní povinnosti).

Práva Subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Subjekt údajů především tato práva:
i.    na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů (viz čl. 15 Nařízení);
ii.    na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje (viz čl. 16 Nařízení);
iii.    na výmaz osobního údaje, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas (viz čl. 17 Nařízení);
iv.    na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů (viz čl. 18 Nařízení);
v.    na přenositelnost osobních údajů, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci (viz čl. 20 Nařízení);
vi.    automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy (viz čl. 20 Nařízení);
vii.    odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce zejména písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz.

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být nezprostředkování uzavření smlouvy. Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 9. 9. 2019.