V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila společnost Srovnejto.cz a.s. informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů zvlášť.

 

 

KLIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÉ STRÁNKY

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů pro (potenciální) klienty a návštěvníky našich webových stránek (viz níže).

 

IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KDO JSME?

Správcem osobních údajů je společnost Srovnejto.cz a.s., IČO: 035 14 374, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20168 („Srovnejto.cz“).

V některých případech (konkrétně pokud jde o zpracování souborů cookies na webových stránkách www.srovnejto.cz a o analýzy klientského kmene), jsou společnost Srovnejto.cz a její sesterské společnosti (tj. ePojisteni.cz, IČO: 284 80 406, Elephant Orchestra, s.r.o., IČO: 032 72 974, Tarifomat, s.r.o., IČO: 292 83 183) tzv. společnými správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. Pokud budete mít nějaké připomínky, dotazy či žádosti týkající se zpracování souborů cookies na webových stránkách www.srovnejto.cz, tak Vás žádáme, abyste je uplatňovali primárně u naší společnosti.

 

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ EPOJISTENI.CZ ZPRACOVÁVÁ?

Údaje klientů související s poptávkou

 • Údaje, které nám případně sdělíte v rámci obecného poptávkového formuláře, resp. v rámci nám zaslaného poptávkového e-mailu
 • Nastavení klientské zóny – přihlašovací jméno, heslo
 • Záznamy kontaktů – záznam telefonického hovoru, komunikace prostřednictvím SMS a emailů
 • Údaje o preferencích – informace o předchozích zvolených oblastech a žádostech, využití obchodních sdělení, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, údaje o realizaci navržených smluv a další informace později předané nebo zjištěné dle aktivit subjektu

Údaje klientů související s návštěvou webové stránky

 • Identifikační údaje – IP adresa, MAC adresa
 • Údaje o preferenci klienta – pohyb na webové stránce (oblast, doba), preference prohlížených produktů

Další údaje klientů

 • Kamerové záznamy – kamerový záznam z prostor společnosti Srovnejto.cz (pokud dojde k osobnímu kontaktu na naší centrále)

 

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Které právní základy pro zpracování osobních údajů naše společnost používá?

Naše společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k zamření činnosti naší společnosti přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)
 • na základě Vašeho souhlasu
 

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že nemáme v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

Účely, pro které naše společnost osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: nabídka produktů na základě poptávky před uzavřením smlouvy a marketing.

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

Musím Vaší společnosti své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abyste se stal/a naším klientem, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro poskytování našich služeb.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se k mým osobním údajům dostáváte?

Zpracováváme osobní údaje, které:

 • jste nám Vy sám sdělil / Vy sama sdělila
 • vznikají v rámci Vaší činnosti na webové stránce www.srovnejto.cz

 

ZA JAKÝMI ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Účel zpracování:
Evidence a zpracování poptávky

Bližší popis:

Na našich webových stránkách jste vyplnil/a obecnou poptávku na služby spočívající ve srovnání nabídek na vybrané služby, resp. jste nám poslal/a obecný poptávkový e-mail. Vaši poptávku zaevidujeme a předáme dle jejího zaměření některé z naších sesterských společností, tj.:

 • pokud poptáváte spotřebitelský úvěr, společnosti Elephant Orchestra, s.r.o., IČO: 032 72 974
 • pokud poptáváte pojištění, společnosti ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406
 • pokud poptáváte dodávku energií nebo mobilní tarif, společnosti Tarifomat, s.r.o., IČO: 292 83 183
 • pokud poptáváte hypoteční úvěr, společnosti GEPARD FINANCE a.s., IČO: 259 73 843

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

Účel zpracování:
Marketing

Bližší popis:

Pokud jste nám poskytnul/a souhlas s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely, dovolíme si Vás oslovit s nabídkou srovnání cenových podmínek různých služeb, resp. s nabídkou služeb našich partnerů, což provádíme e-mailem, SMS nebo telefonicky.

Právní základ:

Souhlas

Účel zpracování:
Marketing na základě cookies

Bližší popis:

Pokud surfujete na našich webových stránkách (viz výše), zpracováváme Vaše údaje zejména pro vylepšování našich webových stránek (sledujeme, které části webu jsou pro Vás přitažlivé, co hledáte a co Vás zajímá). V návaznosti na návštěvu naší webové stránky Vám následně při návštěvě jiných webových stránek zobrazujeme naše reklamní bannery.


Detailní informace o námi používaných souborech cookies včetně informací o možnostech, jak je zablokovat najdete na našich webových stránkách vždy v samostatném informačním dokumentu.

Právní základ:

Oprávněný zájem

Souhlas

Účel zpracování:
Účetní a daňová agenda

Bližší popis:

Jako podnikatelský subjekt jsme povinni vést účetní a daňové záznamy v souladu s platnou legislativou. V nezbytně nutné míře pro to můžeme využít i klientské údaje, a to včetně situace, kdy potřebujeme našemu partnerovi odůvodnit námi fakturovanou částku.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Zajištění zákaznické spokojenosti (monitoring kvality služeb, přání, reklamace a spory)

Bližší popis:

Máme zájem poskytovat našim klientům služby na špičkové úrovni. Za tímto účelem provádíme jednak preventivní opatření s cílem zajistit setrvalou kvalitu služeb poskytovaných našimi pracovníky (např. zpětná kontrola e-mailové komunikace s klienty atd.) a dále také reaktivní opatření v případě, že máte nějaké přání či podnět týkající se našich služeb nebo pokud se v naší vzájemné komunikaci něco pokazí (řešení reklamací a pokud je to nevyhnutelné, řešení sporů).

Právní základ:

Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Kamerové záznamy

Bližší popis:

Pokud byste dorazili do našich kanceláří, dojde k zaznamenání Vaší osoby naším kamerovým systémem. Ten provozujeme za účelem ochrany majetku a dat společnosti a zajištění bezpečnosti našich pracovníků.

Právní základ:

Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Spolupráce s orgány dohledu

Bližší popis:

Na naši činnost dohlíží některé orgány státní správy jako je Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


V rámci požadované součinnosti s těmito orgány může dojít k předání Vašich osobních údajů.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů)

Účel zpracování:
Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

Bližší popis:

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu jeho funkce mu rovněž přísluší monitorování souladu naší společnosti s legislativou ochrany osobních údajů a z tohoto titulu má přístup k námi zpracovávaným osobním údajům.


Rovněž jsme povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně subjekt údajů podá.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti (GDPR)

Účel zpracování:
Zpracování pošty a oběh dokumentů

Bližší popis:

Aby naše společnost řádně fungovala, tj. abychom mohli zajistit fungování našich vnitřních postupů a procesů, musíme zajistit oběh dokumentů a informací uvnitř i vně naší společnosti včetně zpracování a evidence odchozí a příchozí korespondence.

Právní základ:

Oprávněný zájem

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje klientů zpracováváme po dobu trvání smlouvy a po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Ty pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

 

S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost Srovnejto.cz Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Srovnejto.cz spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Sesterské společnosti Srovnejto.cz (zprostředkovatelé poptávaných produktů)

 • ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406
 • Elephant Orchestra, s.r.o., IČO: 032 72 974
 • Tarifomat, s.r.o., IČO: 292 83 183

Zprostředkovatelé služeb a produktů, které porovnáváme na webu srovnejto.cz

 • GEPARD FINANCE a.s., IČO: 259 73 843
 • Poskytovatelé služeb

  • Marketingové společnosti
  • Účetní společnosti
  • Auditorské společnosti
  • Společnosti poskytující právní služby
  • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
  • Společnosti poskytující IT služby
  • Společnosti zabývající se internetovým marketingem
  • Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů
  • Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů
  • Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací
  • Společnosti poskytující služby online komunikace

   

  JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ?

  Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po jejím přijetí naší společností bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce. O takovém prodloužení bychom Vás však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti informovali.

  V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace žadatele o výkon práv.

  Výkon níže uvedených práv je bezplatný. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

  Máte právo na:

  1) Přístup k osobním údajům

  Pokud využijete právo na přístup k osobním údajům, tak Vám poskytneme potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracováváme či nikoli a pokud ano, tak od nás dostanete také individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K tomuto přehledu bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů a době zpracování osobních údajů (tyto informace jsou Vám však dostupné v tomto dokumentu).

  2) Opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme nejsou správné, můžete nás požádat o jejich opravu.

  3) Výmaz osobních údajů

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požádat nás o jejich výmaz. Upozorňujeme, že v některých případech Vaše osobní údaje nemůžeme smazat ani když nás o to požádáte (např. proto, že jsme povinni tyto údaje zpracovávat na základě relevantní legislativy, nebo proto, že je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli atd.).

  4) Omezení zpracování osobních údajů

  Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, dojde k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů (nedochází tedy k jejich výmazu). Zpracování osobních údajů na Vaši žádost omezíme v následujících případech:

  • pokud popíráte přesnost osobních údajů, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než dojde k rozhodnutí, zda jsou správné či nikoli
  • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování
  • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro výše v této informaci uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů, kdy po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit
   

  5) Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

  V případě, že dané zpracování je založeno na oprávněném zájmu, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. Ve Vaší žádosti tedy prosím popište tuto konkrétní situaci. Následně provedeme posouzení Vaší žádosti a pokud nebudeme schopni prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro dané zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, resp., že dané osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme ve zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel pokračovat.

  V případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro marketingové účely, budete tato námitka akceptována bez dalšího – jinými slovy, tuto námitku nemusíte nijak dokládat nebo odůvodňovat a my ji akceptujeme.

  6) Přenositelnost osobních údajů

  V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, nebo na právním základě plnění smlouvy, můžete nás požádat o přenesení Vašich osobních údajů. V takovém případě Vám (nebo Vámi určenému subjektu) poskytneme osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo z titulu plnění smlouvy, a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Upozorňujeme Vás, že naše společnost neumožňuje přijetí osobních údajů od jiných správců, kterým byste dal/a pokyn k přenesení osobních údajů k nám.

  7) Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

  8) Podání stížnosti u dozorového úřadu

  Na zpracování osobních údajů naší společností dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. Více informací o tom, s čím a jak se na Úřad pro ochranu osobních údajů můžete obrátit, najdete na www.uoou.cz.

  Jak na to, pokud chcete některé z Vašich výše uvedených práv uplatnit?

  Písemně
  E-mailem

  Na adrese: Srovnejto.cz a.s., Oddělení zpracování osobních údajů

  Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8


  Na adrese: bohdan.sulak@srovnejto.cz

   

  POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Mgr. Bohdan Šulák

  adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 - Karlín

  e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz

  Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů naší společnosti nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

   

   

  SMLUVNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

  Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů pro potenciální, stávající a bývalé smluvní partnery společnosti – tj. fyzické osoby v rámci dodavatelských nebo obchodněprávních vztahů, resp. přiměřeně pro jejich zástupce (členy statutárních orgánů, odpovědné zaměstnance), pokud se jedná o právnické osoby. Pro větší přehlednost textu je v rámci této informace dále pro všechny výše uvedené skupiny používán výraz „smluvní partner“.

   

  IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KDO JSME?

  Správcem osobních údajů je společnost Srovnejto.cz a.s., IČO: 035 14 374, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20168 („Srovnejto.cz“).

   

  KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Údaje klientů související s poptávkou nebo smlouvou

  Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště, rodné číslo, IČO, DIČ

  Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa sídla podnikání, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu

  Životopis – údaje týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností (pokud je součástí přihlášky do výběrového řízení)

  Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet se Srovnejto.cz – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete Srovnejto.cz sdělit (Příklad: společnost Srovnejto.cz nevyžaduje od zájemců o spolupráci fotografii. Nelze však vyloučit, že někteří zájemci o spolupráci fotografii svou nebo členů svého týmu společnosti Srovnejto.cz zašlou jako např. součást prezentace řešitelského týmu.)

   

  PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Které právní základy pro zpracování osobních údajů naše společnost používá?

  Naše společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení naší společnosti v rámci fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

  • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
  • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
  • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)
  • na základě Vašeho souhlasu
   

  Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že nemáme v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

  Účely, pro které naše společnost osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Srovnejto.cz, vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

  Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

  Musím Vaší společnosti své osobní údaje poskytnout?

  Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu navázali smluvní vztah, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se Srovnejto.cz.

  V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, rádi bychom Vás upozornili, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

  Jak se k mým osobním údajům dostáváte?

  Zpracováváme osobní údaje, které:

  • jste nám Vy sám sdělil / Vy sama sdělila
  • vznikají v rámci trvání smluvního vztahu s Srovnejto.cz
  • získáváme od třetích osob (např. od Vašeho zaměstnavatele, který Vaše jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo a e-mailovou adresu uvede ve smlouvě, neboť jste kontaktní osobou pro řešení otázek spojených s danou smlouvou atd.)

   

  ZA JAKÝMI ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Účel zpracování:
  Výběr nových smluvních partnerů

  Bližší popis:

  Naše dodavatele si pečlivě vybíráme a ve většině případů vyhlašujeme výběrová řízení, ve kterém posuzujeme zkušenosti, složení řešitelského týmu, cenovou nabídku, kvalitu a vhodnost navrhovaného řešení pro Srovnejto.cz atd.

  Právní základ:

  Oprávněný zájem

  Účel zpracování:
  Příprava smlouvy, případně její změny v průběhu trvání

  Bližší popis:

  Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, o jakou smlouvu se jedná. Během trvání smlouvy může vyvstat potřeba její úpravy, ať už na základě naší vzájemné domluvy nebo v souvislosti s novými legislativními požadavky.

  Právní základ:

  Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

  Účel zpracování:
  Řízení smluvního nebo obchodního vztahu během jeho trvání

  Bližší popis:

  Během trvání našeho smluvního vztahu spolu potřebujeme komunikovat, aby byla zajištěna vzájemná spokojenost a hladký průběh plnění smlouvy.

  Právní základ:

  Plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli

  Účel zpracování:
  Účetní a daňová agenda

  Bližší popis:

  Jako podnikatelský subjekt jsme povinni vést účetní a daňové záznamy v souladu s platnou legislativou. V nezbytně nutné míře pro to můžeme využít i údaje smluvních partnerů, a to včetně situace, kdy potřebujeme našemu partnerovi odůvodnit námi fakturovanou částku.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

  Oprávněný zájem

  Účel zpracování:
  Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

  Bližší popis:

  Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

  Právní základ:

  Oprávněný zájem

  Účel zpracování:
  Zajištění bezpečnosti

  Bližší popis:

  Za účelem zajištění bezpečnosti majetku naší společnosti a ochrany dat je na naší centrále na vybraných místech instalován kamerový systém. Kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost snímaných osob.


  V rámci bezpečnostních opatření dále můžeme např. vést kontaktní seznam našich dodavatelů atd.

  Právní základ:

  Oprávněný zájem

  Účel zpracování:
  Spolupráce s orgány dohledu

  Bližší popis:

  Na naši činnost dohlíží některé orgány státní správy jako je Česká národní banka, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů)

  Účel zpracování:
  Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

  Bližší popis:

  Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu jeho funkce mu rovněž přísluší monitorování souladu naší společnosti s legislativou ochrany osobních údajů a z tohoto titulu má přístup k námi zpracovávaným osobním údajům.


  Rovněž jsme povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně subjekt údajů podá.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti (GDPR)

   

  JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu se společností Srovnejto.cz. Po skončení našeho smluvního vztahu jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu se Srovnejto.cz a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě relevantních právních předpisů.

  Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

  V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

   

  JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

  V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

  V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

   

  S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

  Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

  Společnost Srovnejto.cz Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

  Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Srovnejto.cz spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

  Poskytovatelé služeb

  • Účetní společnosti
  • Auditorské společnosti
  • Společnosti poskytující právní služby
  • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
  • Společnosti poskytující IT služby
  • Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

   

  JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ PRÁVA?

  Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po jejím přijetí naší společností bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce. O takovém prodloužení bychom Vás však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti informovali.

  V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace žadatele o výkon práv.

  Výkon níže uvedených práv je bezplatný. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

  Máte právo na:

  1) Přístup k osobním údajům

  Pokud využijete právo na přístup k osobním údajům, tak Vám poskytneme potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracováváme či nikoli a pokud ano, tak od nás dostanete také individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K tomuto přehledu bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů a době zpracování osobních údajů (tyto informace jsou Vám však dostupné v tomto dokumentu).

  2) Opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme nejsou správné, můžete nás požádat o jejich opravu.

  3) Výmaz osobních údajů

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požádat nás o jejich výmaz. Upozorňujeme, že v některých případech Vaše osobní údaje nemůžeme smazat ani když nás o to požádáte (např. proto, že jsme povinni tyto údaje zpracovávat na základě relevantní legislativy, nebo proto, že je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli atd.).

  4) Omezení zpracování osobních údajů

  Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, dojde k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů (nedochází tedy k jejich výmazu). Zpracování osobních údajů na Vaši žádost omezíme v následujících případech:

  • pokud popíráte přesnost osobních údajů, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli
  • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování
  • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro výše v této informaci uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů, kdy po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit
   

  5) Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

  V případě, že dané zpracování je založeno na oprávněném zájmu, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. Ve Vaší žádosti tedy prosím popište tuto konkrétní situaci. Následně provedeme posouzení Vaší žádosti a pokud nebudeme schopni prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro dané zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, resp., že dané osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme ve zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel pokračovat.

  6) Přenositelnost osobních údajů

  V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, nebo na právním základě plnění smlouvy, můžete nás požádat o přenesení Vašich osobních údajů. V takovém případě Vám (nebo Vámi určenému subjektu) poskytneme osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo z titulu plnění smlouvy, a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Upozorňujeme Vás, že naše společnost neumožňuje přijetí osobních údajů od jiných správců, kterým byste dal/a pokyn k přenesení osobních údajů k nám.

  7) Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

  8) Podání stížnosti u dozorového úřadu

  Na zpracování osobních údajů naší společností dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. Více informací o tom, s čím a jak se na Úřad pro ochranu osobních údajů můžete obrátit, najdete na www.uoou.cz.

  Jak na to, pokud chcete některé z Vašich výše uvedených práv uplatnit?

  Obrátit se na nás můžete:

  Písemně
  E-mailem

  Na adrese: Srovnejto.cz a.s., Oddělení zpracování osobních údajů

  Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8


  Na adrese: bohdan.sulak@srovnejto.cz

   

  POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Mgr. Bohdan Šulák

  adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 - Karlín

  e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz

  Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů naší společnosti nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.