Cestovní pojištění – srovnání cen

Elektřina - cena elektřiny

Když se podíváte na fakturu za elektřinu, zjistíte, že je výsledná cena složena z řady položek. Naúčtovanou máte nejen spotřebu, ale i další poplatky. Zjistěte, z čeho se cena elektřiny skládá a zda vás dodavatel nešidí.

Energetické firmy vám sice posílají poměrně podrobné vyúčtování elektřiny, jenže v něm figuruje tolik kolonek, pojmů a čísel, že je náročné mu porozumět. Je to však důležité. Na faktuře byste si totiž měli ověřit, zda platíte skutečně jen to, co platit máte. Zároveň se jako poučený spotřebitel stanete imunnější vůči lákavě znějícím nabídkám dodavatelů. Sleva 15 % z ceny elektřiny totiž vůbec neznamená slevu z celkové částky, kterou za odebraný proud platíte.

porovnání cen elektřiny

Dodavatel není distributor elektřiny

Trh s elektřinou je od roku 2006 svobodný. To znamená, že každá domácnost i firma si může vybrat svého dodavatele elektřiny. S ním pak uzavře smlouvu o sdružených dodávkách služby elektřiny.

Krkolomně znějící pojem odkazuje k tomu, že elektřinu za tržní cenu sice kupujete od dodavatele, ovšem samotnou dodávku fyzicky zajišťuje distribuční společnost, která je majitelem elektrického vedení. Z tohoto důvodu je i faktura za elektřinu rozdělena na dvě části – na část obchodní a distribuční.

Na první pohled je to možná složité, ale ve své podstatě logické a jednoduché:

 • dodavatel je obchodník, který elektřinu prodává,

 • distributor je firma, která dodávky zajišťuje.

Pro domácnosti i firmy, tedy odběratele elektřiny, má liberalizovaný trh jednu velkou výhodu: mohou si svobodně vybrat svého dodavatele, a tím optimalizovat svůj účet za elektřinu. Obchodníků nyní působí na českém trhu kolem osmdesátky a elektřinu prodávají za různě vysokou cenu. Jejich nabídky se liší i smluvními podmínkami nebo službami a bonusy.

Energetický zákon

Kde je svobodná soutěž, existuje i prostor pro nekalé praktiky. Dění na energetickém trhu proto reguluje energetický zákon. Ten mimo jiné definuje tyto účastníky trhu s elektřinou.

Konkrétně to jsou:

 • výrobci elektřiny,

 • provozovatel přenosové soustavy,

 • provozovatelé distribučních soustav,

 • operátor trhu,

 • obchodníci s elektřinou,

 • zákazníci.

Toto rozdělení je důležité, protože ve své podstatě odpovídá i položkám na faktuře za elektřinu. Do ceny se totiž promítá nejen platba za spotřebovanou elektřinu, ale právě i poplatky distributorům nebo operátorovi trhu.

Tři distributoři elektřiny

V České republice působí jeden Operátor trhu s elektřinou (OTE ČR), který organizuje trh s elektřinou, a tři distributoři elektřiny. Ti vlastní elektrické vedení, s jehož pomocí přivádějí elektřinu k odběratelům.

Zatímco dodavatele si mohou zákazníci vybrat svobodně, distributor je místně příslušný. Znamená to, že ho změnit nemůžete. E.ON Distribuce zajišťuje dodávky zejména na jihu Moravy a v jižních Čechách, PREdistribuce působí v Praze a ČEZ Distribuce pokrývá zbytek republiky. Kdo je váš distributor, vyčtete například z této mapy.

Jak je rozdělena cena elektřiny

Do ceny elektřiny se z velké části promítají poplatky za distribuci. Distribučním společnostem odchází téměř 38 % z celkové ceny. Samotná silová elektřina (tedy obchodní složka, kterou platíte dodavateli) tvoří téměř 47 %. Mezi dalšími položkami je poplatek za činnost Operátora trhu, systémové služby a podpora obnovitelných zdrojů energie. V případě domácností a maloodběratelů tak regulovaná složka ceny elektřiny mírně přesahuje 53 % – více tudíž zaplatíte za poplatky než za samotnou obchodní složku.

Poměr regulované a neregulované (tržní) ceny elektřiny se každý rok mění. Ceny regulovaných položek vycházejí z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které je vyhlašováno vždy koncem listopadu. Tady jsou informace k cenovému rozhodnutí pro rok 2020.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují regulovanou složku ceny u elektřiny, patří nárůst ceny zajišťování přenosu a distribuce způsobený především investicemi do přenosové soustavy a distribučních soustav. Významnou roli hrají také rostoucí ceny silové elektřiny, které se odrážejí zejména v nákladech na krytí ztrát. Opačným směrem působí mírný pokles složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,“ vysvětluje cenové rozhodnutí Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Složení ceny elektřiny

Regulovaná složka ceny elektřiny

V roce 2020 tvoří regulovaná složka zmíněných 53 % z celkové ceny elektřiny. Regulovaná položka se pak rozpadá na tyto jednotlivé poplatky.

Distribuce elektřiny
 • Cena za distribuované množství elektřiny. Platíte za odebrané množství elektřiny, které se počítá podle skutečné spotřeby a na faktuře bývá uvedeno v megawatthodinách (MWh) nebo kilowatthodinách (kWh).

 • Platba za jistič. Vychází z toho, jak velký jistič doma máte. Jinak se této položce říká také platba za rezervovaný příkon. V domácnostech bývá nejčastěji jednofázový rozvod (1 x 25 A) nebo třífázový rozvod (3 x 25 A). Čím vyšší jistič máte, tím vyšší je i poplatek. Platba za jistič se liší i u jednotlivých distributorů.

Související služby
 • Poplatky za systémové služby. Pokrývají náklady společnosti ČEPS – dalšího aktéra na energetickém trhu –, která se stará o přenos elektřiny a reguluje výrobu a spotřebu elektřiny v elektrizační soustavě. Kromě toho slouží tato platba ke krytí nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové soustavy.

 • Platba za činnost zúčtování OTE. Tato platba kryje náklady Operátora trhu s elektřinou, jenž organizuje denní trh s elektřinou a provádí zúčtování odchylek.

 • Podpora výkupu elektřiny z OZE a KVET. Tyto poplatky slouží ke krytí nákladů na výkup elektřiny z podporovaných zdrojů energií – například ze solárních nebo vodních elektráren či ze zdrojů využívajících biomasu.

Obchodní (neregulovaná) složka ceny elektřiny

Tržní neboli obchodní složka ceny elektřiny se dělí na dvě části – platbu za odebranou energii (nejčastěji v kilowatthodinách) a měsíční paušál. Cena kilowatthodiny se u dodavatelů liší, stejně jako pevná cena za měsíc. Je to právě tato položka, kterou změnou dodavatele nejvíce ovlivníte.

 • Cena za odebranou elektřinu. Platba za skutečnou spotřebu silové elektřiny. Spotřeba se počítá v kilowatthodinách (kWh) nebo v megawatthodinách (MWh). Pokud elektřinu používáte pouze na svícení a provoz běžných elektrospotřebičů, platíte po celých 24 hodin stejnou cenu (odebíráte proud v běžném vysokém tarifu). Pokud ale elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, jde vám po část dne levnější nízký tarif (dříve noční proud).

 • Měsíční paušál. V cenících dodavatelů bývá uveden také jako „pevná cena za měsíc“ nebo „stálý plat“. Je to poplatek, jímž dodavatelé kompenzují svůj zákaznický servis. I když nespotřebujete ani trochu energie, zaplatíte dodavateli měsíční poplatek za samotnou existenci odběrného místa. Nejčastěji vás vyjde na 70 až 90 korun za měsíc, ale některé energetické firmy si účtují i částky od 140 do 180 korun – záleží na servisu, který poskytují.

Daně

Aby byla cena elektřiny kompletní, je nutné připočítat daně. Na elektřinu se vztahuje daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 %. Zároveň je zatížena takzvanou ekologickou daní, která se vypočítává ze spotřeby. Sazba je 28,30 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh).

Cena elektřiny: Sečteno a podtrženo

Abyste získali celkovou cenu elektřiny, je nutné vypočítat a sečíst všechny výše zmíněné položky. I proto je faktura za elektřinu tak komplikovaná. Naneštěstí na ni pořád ještě chybí klíčový údaj, a to cena jedné spotřebované kilowatthodiny. Proto závěrem dodáváme, že průměrná cena elektřiny pro české domácnosti je aktuálně 4,34 koruny za kilowatthodinu.

Zajímá vás, kolik za elektřinu platíte a zda můžete ušetřit? Do kalkulačky ceny elektřiny stačí zadat jen několik údajů a rázem získáte porovnání dodavatelů působících na českém trhu.

graf Zdroj: ERÚ

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 5