Vyrážíme-li do zahranièí, a to na dovolenou, poznávací zájezd, nebo tøeba na služební cestu, mìla by být prioritou cestovní pojistka. Jak již bylo mnohokrát zmínìno, právì ta za nás mùže zaplatit výdaje spojené s naším ošetøením, škody které zpùsobíme, ale stejnì tak nám proplatí i naše zavazadla. Daný pojistný produkt ale mùže mít i mnoho specifikací, a to v závislosti na tom, kdo je pojišovanou osobou. Ideálním pøíkladem je cestovní pojištìní pro tìhotné. Pro koho je urèené, to je primárnì jasné - pro každou ženu, která je tìhotná a tedy èeká svého syna nebo dceru.

V èem se pojistka liší od bìžné varianty?
Tím hlavním rozdílem je samozøejmì to, že cestovní pojištìní pro tìhotné se nesoustøedí výhradnì na ženu jako takovou, ale soustøedí se samozøejmì také na její ještì nenarozené dítì. To znamená, že pokud v zahranièí pøijdou jakékoliv komplikace spojené s tìhotenstvím, kdy bude tøeba lékaøského zákroku, je logicky ze strany pojišovny hrazen. A to se všemi souvisejícími léèebnými výhodami. K tomu je tøeba dodat, že pokud se dítì právì v zahranièí narodí, pøechází rozsah pojistky automaticky i na nìho, a tak i ono mùže být léèeno za peníze pojišovny. S tím vším souvisí tøeba i možnosti transportù zpìt do ÈR, na které by se to správné cestovní pojištìní pro tìhotné mìlo také vztahovat.

Ne každá žena mùže být pojištìna
Pokud je však s dostupností této pojistky nìco spojeno, tak v první øadì fakt, že není samozøejmostí u všech pojišoven. Pøesto urèitý výbìr v tomto smìru je, a tak není problémem vybrat to pro vás skuteènì nejvýhodnìjší. Dùležité však je vìdìt, že mnohé pojišovny mají omezení vztahující se ke stupni tìhotenství. Nejèastìji se jedná o konec sedmého mìsíce. Kdykoliv po tomto datu již ženu v rámci daných služeb nepojistí. Ostatnì to souvisí i s tím, že ne vždy v tomto stádiu lékaøi cestu doporuèí.