Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Elektrická energie

Co je elektrická energie?

Elektrická energie je z fyzikálního hlediska schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Elektrická energie se v podstatě nevyskytuje přímo, a proto ji získáváme pomocí přeměny z jiných druhů energie. Například k přeměně z mechanické energie na elektrickou energii slouží generátory, k přeměně ze světelné energie slouží fotovoltaické články aj.

Spotřeba elektrické energie

V každodenním životě nás zajímá především spotřeba elektrické energie. Od ní se odvíjí částka, kterou za elektřinu každý měsíc platíme. Spotřebovaná elektrická energie se vypočítá jako elektrický příkon spotřebiče (ve wattech) vynásobený časem, po kterou je spotřebič v provozu. Z fyzikálního hlediska platí pro spotřebu elektrické energie také vzorec:

E = U * I * t,

kde U je elektrické napětí, I je elektrický proud a t je čas.

Spotřeba elektrické energie není jediné, co má vliv na vaše účty za elektřinu. Důležité je, kolik platíte za každou dodanou kilowatthodinu – cena se u jednotlivých dodavatelů elektřiny může lišit až o desítky procent. Udělejte si srovnání cen elektřiny.

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem. Jednotka elektrického proudu je ampér (A). Elektrický proud se dělí na stejnosměrný a střídavý. Přečtěte si podrobnosti o elektrickém proudu.

Zajímá vás, jaká je rychlost elektrického proudu? Elektricky nabité částice se neustále pohybují velmi vysokou rychlostí přibližně 105–106 m/s. Tento pohyb je ale zcela chaotický. Jakmile se mezi dva konce vodivého materiálu připojí zdroj elektrického napětí, vznikne uspořádaný pohyb. Částice se pohybují tzv. driftovou rychlostí. Ta je mnohem nižší než chaotický pohyb částic, řádově 10-4 m/s.

Elektrické napětí

Elektrické napětí se definuje jako rozdíl potenciálů mezi dvěma místy elektrického pole. Jednotka elektrického napětí je volt (V).

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina a vlastnost materiálů. Snadno si všimnete přeskakování elektrického náboje například při česání vlasů hřebenem, kdy dochází k praskání – tvoří se statická elektřina. Elektrický náboj vyjadřuje stav elektricky nabitých těles nebo míru tohoto stavu.

Existují dva druhy elektrického náboje:

  • kladný (přenášený protony),

  • záporný (přenášený elektrony).

Stejný elektrický náboj se odpuzuje, opačný elektrický náboj se přitahuje. Jednotkou elektrického náboje je coulomb (C).

Elektrická energie – jak se dostane až do našich domovů?

Elektrickou energii vyrábíme v elektrárnách, ať z obnovitelných či neobnovitelných zdrojů. Elektrická síť pak dopraví elektřinu až do našich domovů. Jedná se o soubor elektrického vedení, kabelů a vodičů. Můžete se setkat také s názvem rozvodná elektrická síť.

První část elektrické sítě tvoří přenosová soustava, která pomocí elektrického vedení rozvádí elektřinu z elektrárny na velké vzdálenosti až do velkých rozvoden. Část rozvodné elektrické sítě od rozvoden do našich domácností se nazývá distribuční soustava. V ní se elektřina transformuje na nižší napětí až na konečných 230 voltů, které máme v zásuvkách.

Aby se mohla domácnost připojit na elektrickou síť, musí mít vybudovanou elektrickou přípojku. Přípojka začíná odbočkou z distribuční soustavy a končí v domovní pojistkové skříni. Většinu nákladů na vybudování elektrické přípojky nese distributor.