Blog
Životní pojištění
Bolest ženy v chodidle

Úrazové pojištění

31. července 2019|Monika Šaríková|

Úrazy se lidem nevyhýbají. Stávají se při sportu, na cestě do školy nebo do práce, při dopravních nehodách i na dovolené. Většina nestojí za řeč, jiné si vyžádají návštěvu lékaře a kratší léčbu, některé však způsobí podstatnou změnu v životě zraněného člověka i jeho blízkých.

Vážné úrazy vyžadují dlouhou léčbu a často ještě delší rehabilitaci. Člověk, který se poté vrátí do normálního život bez významnějších následků na zdraví si může gratulovat k velkému štěstí. Zdaleka ne každý takové štěstí v neštěstí má.

Ale i méně vážné úrazy bez trvalých následků si mohou vyžádat delší nepřítomnost v zaměstnání, a tím pádem i ztrátu potřebných finančních prostředků pro běžný život. Finanční jistotu v těchto situací nabízí právě úrazové pojištění.

Definice úrazu

Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úrazy. Úraz je přitom definován jako “neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt”.

Za úraz se nepovažuje nemoci, infarkt, mrtvice, duševní a nervové poruchy. Z pojištění jsou dále vyloučeny úrazy, které byly způsobené úmyslným jednáním, v důsledku požití alkoholu, drog či jiných omamných látek a během trestného činu.

Úrazové pojištění nabízí finanční jistotu

Úrazy jsou nejen nepříjemné a bolestivé, ale jsou také častou příčinou dlouhé pracovní neschopnosti trvající několik týdnů, někdy až měsíců. To znamená velkou finanční zátěž, protože plat se po dobu pracovní neschopnosti značně sníží.

Pro spoustu lidí je přitom udržení příjmu v určité výši životně důležité. Živí rodinu, děti, splácí půjčky a hypotéku na bydlení. Neplánovaný výpadek příjmu může znamenat ohromný problém. Tomu lze předejít se správným pojištěním. V případě pojistné události úrazové pojištění kompenzuje finanční ztráty vzniklé v důsledku úrazu.

Úrazové pojištění - jak a kdy vzniká nárok na plnění

Nárok na pojistné plnění vzniká v případě úrazu, který si vyžádá dlouho léčbu a tedy i dlouho pracovní neschopnost. Přesné lhůty jsou popsány v pojistné smlouvě. Nárok na pojistné plnění vzniká vždy, dojde-li k úrazu s trvalými následky. Pojištěný má nárok na měsíční rentu ve sjednané výši, případně i jednorázové doplňkové plnění. To závisí na obsahu pojistné smlouvy.

V průběhu léčby úrazu má pojištěný nárok na odškodné za pobyt v nemocnici (za každý den obdrží stanovenou částku) a po opuštění nemocnice na denní odškodné za každý den až doby, kdy je uznán pracovně schopným. Pojišťovny mívají často určenou maximální dobu, po níž je denní odškodné hrazeno. Většinou to je jeden rok.

Z úrazového pojištění mohou být hrazené kosmetické operace, které mají napravit trvalé viditelné tělesné poškození v důsledku úrazu (jizvy, ztráta zubů apod.). Dále bývají hrazeny také náklady na hledání a záchranu pojištěného, jsou-li nutné a nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V případě úmrtí následkem úrazu je sjednané pojistné plnění vyplaceno obmyšlené osobě určené v pojistné smlouvě.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).