Blog
Osobní finance
Pán počítá hypotéku

OSVČ konečně mohou žádat o jednorázový příspěvek 25 000 Kč

12. dubna 2020|Monika Šaríková|

Ministerstvo financí společně s Finanční správou představilo bezprecedentní program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru, nazvaný jako „Pětadvacítka.“ Ke schválení zákona parlamentem došlo ve čtvrtek 9. dubna 2020, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa v tento den proto zahájila přijímání žádostí. Kdo má na kompenzaci nárok a jak o pětadvacet tisíc korun zažádat?

O „Pětadvacítku“ můžete požádat do konce června

Přímá podpora osob samostatně výdělečně činných kompenzovat ušlé ztráty a zisky, k nimž došlo v souvislosti s novým typem koronaviru a nařízenými preventivními opatřeními vládou. Pětadvacítka je administrována Finanční správou a jejím hlavním cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O příspěvek nicméně mohou OSVČ žádat až do konce června.

Kdo má na jednorázový příspěvek nárok?

Kompenzaci obdrží žadatelé splňující následující podmínky:

 • Žadatel je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (např. živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce atd.).

 • Jeho vykonávaná činnost je činností hlavní.

 • Na příspěvek má nárok také OSVČ vykonávající činnost vedlejší, pokud současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.

 • OSVČ musí být aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády. Mezi nejčastější důvody pak patří nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Splnění těchto podmínek žadatel o jednorázový příspěvek doloží čestným prohlášením, které je součástí níže uvedené žádosti.

Co když OSVČ nesplňuje podmínky po celou dobu bonusového období (tj. od 12. března do 30. dubna?)

Pokud OSVČ nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí. Stále však platí, že žadatel získá 500 Kč denně.

Jednoduchá žádost je k dispozici online

Aby byl bonus poskytnut, je třeba finančnímu úřadu doručit žádost, kterou si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy. Vyplněnou a podepsanou žádost odešlete e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), nebo odevzdáte na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Pokyny pro snadné vyplnění žádosti najdete opět na stránkách Finanční správy.

Co žádost obsahuje?

 1. Základní identifikační údaje žadatele,

 2. číslo bankovního účtu, kam je možno kompenzaci zaslat (musí jít o účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně),

 3. počet dní, za které jsou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu,

 4. čestné prohlášení.

Kdy peníze obdržíte? Záměrem Finanční správy je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti. Je však potřeba brát ohled na to, že o jednorázový příspěvek bude žádat možná až několik stovek tisíc OSVČ, proto se může doba nutná pro jeho poskytnutí odpovídajícím způsobem protáhnout. Žadatelé by nicméně mohli získat peníze už během měsíce dubna.

Pětadvacítku může OSVČ kombinovat s dalšími dávkami a programy

Je také potřeba zmínit, že pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus. Na druhou stranu může v určitých situacích být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem). Pětadvacítku nicméně můžete kombinovat s:

 • Nemocenskou,

 • ošetřovným,

 • odpuštěním minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění,

 • starobním důchodem,

 • invalidním důchodem,

 • rodičovským příspěvkem,

 • mateřskou,

 • dávkou pěstounské péče.

Mohlo by vás zajímat: U dávek v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení je potřeba počítat s tím, že přiznaný bonus bude zohledněn jako příjem při posouzení nároku na danou dávku.

Co když OSVČ nesplňuje podmínky a bonus přesto získá?

Ministerstvo financí a Finanční správa apeluje na poctivost žadatelů. Správce daně totiž při vyřízení žádosti posoudí pouze to, zda jsou splněny základní podmínky pro přiznání bonusu za každý den rozhodného období a podle toho určí výši bonusu. Pokud ale OSVČ, která na bonus nemá nárok, i přesto kompenzaci získá, riskuje pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu a případný úrok z prodlení. Další časté otázky okolo programu Pětadvacítka si můžete pročíst přímo na webu Ministerstva financí.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).