Blog
Osobní finance
Úřednice vysvětluje dokument

Kdy a jak žádat o sociální dávky

21. května 2021|Monika Šaríková|

Systém státní sociální podpory rozlišuje pět dávek, a to přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Přečtěte si, jaké jsou podmínky pro získání jednotlivých sociálních dávek a kde o ně můžete zažádat.

Přídavek na dítě

Smyslem přídavku na dítě je pomoci rodinám s nižšími příjmy získat finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě žijící v rodině, jejíž příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima. Při posuzování nároku na přídavek na dítě bude rozhodující výše příjmu všech členů domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do celkových příjmů se započítává i rodičovský příspěvek.

Mám zájem o půjčku

Celkovou výši částky životního minima zjistíte tak, že sečtete životní minima jednotlivých členů domácnosti, tedy všech dospělých osob a nezaopatřených dětí.

Částky životního minima za měsíc

První dospělá osoba v domácnosti 


3 550 Kč 


Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 


3 200 Kč 


Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 


1 970 Kč 


Nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 


2 420 Kč 


Nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 


2 770 Kč 


Zdroj: MPSV

Příklad: Pokud v jedné domácnosti společně žijí například dvě dospělé osoby a jedno dítě ve věku 10 let, bude životní minimum domácnosti 9 170 korun měsíčně (3 550 + 3 200 + 2 420). Nárok na přídavek na dítě bude mít tato rodina v případě, že je její měsíční příjem nižší než 24 759 korun.


Výše přídavku na nezaopatřené dítě se odvíjí od jeho věku a také od druhu příjmu společně posuzovaných osob. Přídavek ve zvýšené výměře získají rodiny, pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem z výdělečné činnosti (tedy příjem ze zaměstnání či podnikání) nebo z určitých dávek (například dávek z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti).

Měsíční výše přídavku na dítě

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výměra Zvýšená výměra

do 6 let 


500 Kč 


800 Kč 


6 až 15 let 


610 Kč 


910 Kč 


15 až 26 let 


700 Kč 


1 000 Kč 


Zdroj: Úřad práce

Žádost o přídavek na dítě vyřizuje úřad práce v místě vašeho bydliště. Žádost můžete podat buď osobně na příslušném úřadu práce, zasláním předepsaného tiskopisu poštou, nebo také elektronicky. Online formulář žádosti o přídavek na dítě včetně potřebných příloh je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

O příspěvek na dítě se žádá jednou. V případě přiznání příspěvku je nutné každé tři měsíce dokládat výši takzvaných rozhodných příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Rodičovský příspěvek

Narození dítěte se u řady rodin neobejde bez poklesu příjmu. Jeden z rodičů totiž musí na určitou dobu opustit dosavadní práci a celodenně pečovat o narozené dítě. Stát se snaží finančně podpořit rodiny formou rodičovského příspěvku.

Výše rodičovského příspěvku činí od 1. ledna 2020 při narození jednoho dítěte 300 tisíc korun. V případě vícerčat získáte příspěvek v celkové výši 450 tisíc korun. Rodičovský příspěvek je čerpán postupně, a to maximálně do čtyř let věku dítěte. I když rodičovský příspěvek ve většině případů pobírají matky dětí, může tuto dávku pobírat i druhý z rodičů, tedy otec dítěte.

Žádost o rodičovský příspěvek vyřizuje úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Příslušný formulář naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost je možné odevzdat osobně na příslušném úřadu práce, zaslat poštou nebo podat elektronicky. Žádost o rodičovský příspěvek je potřeba podat nejpozději jeden měsíc před ukončením mateřské dovolené a nástupem na rodičovskou dovolenou. Úřad práce má na vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek lhůtu 30 dní.

Příspěvek na bydlení

Rodiny i jednotlivci s nízkými příjmy mohou žádat o příspěvek na bydlení. Tuto dávku státní sociální podpory můžete získat bez ohledu na to, jestli bydlíte ve vlastním, nebo jste pouze v nájmu.

Při výpočtu příspěvku na bydlení se sčítají čisté příjmy všech osob, které mají v dané nemovitosti trvalý pobyt a dále jsou sledovány náklady na bydlení a státem dané normativy nákladů, jejichž výše se odvíjí od počtu obyvatel dané obce.

Do nákladů na bydlení se v případě nájemních bytů započítává nájemné. Pokud bydlíte v družstevním bytě nebo byt či dům vlastníte, používají se při výpočtu takzvané srovnatelné náklady, jejichž výši stanovuje stát. Pro rok 2021 je výše těchto srovnatelných nákladů následující.

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů

Počet osob v domácnosti Částka

1

2 128 Kč 


2

2 912 Kč 


3

3 808 Kč 


4 a více  


4 592 Kč 


Zdroj: Úřad práce ČR

Do nákladů na bydlení se také vždy započítávají výdaje související s užíváním nemovitosti, tedy například platby za plyn, elektřinu, dálková dodávka tepla, dodávky teplé a studené vody, náklady za odvod odpadních vod, případně odvoz odpadních vod či čištění jímek, podíl na spotřebovaných energiích ve společných prostorách bytového domu, úklid společných prostor v domě a také poplatek za odvoz komunálního odpadu.

Pokud k vytápění domácnosti využíváte pevná paliva, používají se opět státní normativy. V případě jedné osoby v rodině je pro rok 2021 tato částka stanovena na 789 korun, dvou osob 1 079 korun, tří osob 1 411 korun a čtyř nebo více osob 1 744 korun.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud náklady na bydlení převyšují 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů všech osob, které mají v bytě či domě trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení vypočítáte tak, že od státem stanovených normativních nákladů na bydlení podle velikosti obce – viz tabulka níže – (nebo skutečných nákladů, pokud jsou nižší než normativní náklady) odečtete 30 procent čistých příjmů domácnosti (35 procent v případě Prahy).

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce

Byty užívané na základě nájemní smlouvy (částky v Kč)
Počet osob v rodině Praha Více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel Do 9 999 obyvatel

1

8 775 


6 965 


6 637 


5 653 


5 476 


2

12 205 


9 729 


9 279 


7 934 


7 689 


3

16 337 


13 099 


12 511 


10 752 


10 432 


4 a více 


20 077 


16 172 


15 463 


13 341 


12 955 


Byty vlastníků a družstevní byty
Počet osob v rodině Praha Více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel Do 9 999 obyvatel

1

4 932 


4 932 


4 932 


4 932 


4 932 


2

7 045 


7 045 


7 045 


7 045 


7 045 


3

9 605 


9 605 


9 605 


9 605 


9 605 


4 a více 


11 944 


11 944 


11 944 


11 944 


11 944 


Zdroj: Úřad práce ČR

Praktický příklad: Žena žijící s jedním nezaopatřeným dítětem v Brně platí za pronájem bytu včetně všech služeb 13 000 korun. Čistý měsíční příjem domácnosti je 20 000 korun. Rodina má nárok na příspěvek na bydlení, protože náklady na bydlení převyšují 30 procent čistých příjmů domácnosti.


Brno má více než 100 tisíc obyvatel a normativní náklady na pronajatý byt obývaný dvěma osobami jsou státem stanoveny na 9 729 korun. Skutečné náklady na bydlení jsou v tomto případě vyšší než státem stanovené normativní náklady, proto se při výpočtu příspěvku na bydlení použijí právě normativní náklady.

Vynásobením čistého měsíčního příjmu domácnosti koeficientem 0,30 získáme částku 6 000 korun. Tuto částku odečteme od státem stanoveného normativu a získáme částku 3 729 korun, což je měsíčního výše příspěvku na bydlení.

O příspěvek na bydlení si musíte zažádat každé kalendářní čtvrtletí na úřadu práce. Je nutné také doložit výši čistých příjmů všech vydělávajících členů v domácnosti a náklady za uplynulé čtvrtletí. Online formulář žádosti o příspěvek na bydlení a související dokumenty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rodina si spolu hraje v posteli

Porodné

Porodné je jednorázovou sociální dávkou a získat ho mohou rodiny a samoživitelé s nízkými příjmy. Stát se touto formou snaží pomoci pokrýt zvýšené výdaje rodičů po narození prvního nebo druhého dítěte. Nárok na dávku mají rovněž lidé, kteří si dítě převzali do trvalé péče.

Výše porodného je pevně daná – na první dítě získáte od státu 13 tisíc korun, na druhé dítě pak 10 tisíc korun. Při rozhodování o nároku na porodné jsou určující čisté příjmy domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud je průměr z těchto příjmů nižší než 2,7násobek životního minima vaší rodiny, máte na porodné nárok. Do příjmů se započítává nejen výdělek za zaměstnání či podnikání, ale také podpora v nezaměstnanosti a důchody. Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Žádosti o porodné vyřizují úřady práce. Online formuláře a související formuláře naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Chci si půjčit

Pohřebné

Pohřebné patří mezi jednorázové dávky státní sociální podpory. Na tuto dávku máte nárok pouze v případě, že jste vypravili pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Částkou 5 tisíc korun stát přispívá na náklady spojené s vystavením pohřbu. V tomto případě se nijak nesledují příjmy rodiny. Žádost o pohřebné vyřizují úřady práce. Vyplněný formulář můžete podat osobně na příslušném úřadu práce nebo také zaslat elektronickou cestou přes datovou schránku či s elektronickým podpisem.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).