Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je zástavní právo

Zástavní právo je jedním z věcných práv k cizí věci, které se používá k zajištění úvěrů. Cílem je ochrana poskytovatelů úvěrů před rizikem nesplácení. Typicky se setkáte se zástavním právem u hypotéky – banka poskytne klientovi úvěr na koupi nemovitosti, ale tím se vystavuje riziku, že klient nebude splácet. Proto na nemovitost získá banka zástavní právo, aby v případě nesplácení hypotečního úvěru mohla přistoupit k prodeji nemovitosti a získala tak zpět vypůjčené peníze.

Chci hypotéku

Zástavní právo a zákon

Zástavní právo upravuje Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., konkrétně se jedná o § 1309 až 1394. Prostřednictvím zástavního práva lze zajistit téměř jakýkoliv dluh.

Zákon definuje zástavní právo následujícím způsobem: Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

Co může být předmětem zástavního práva

Předmětem zástavního práva je vybraná zástava v odpovídající hodnotě, která je v případě nesplnění pohledávky (neuhrazení dluhu) zpeněžena, a z výtěžku je uhrazen dluh dlužníka vůči věřiteli.

Jako zástavu lze použít jakoukoliv movitou i nemovitou věc, která splňuje požadavky na obchodovatelnost a rychlé zpeněžení. Jako zástava mohou být použity například:

  • cenné papíry
  • pohledávky (i budoucí)
  • podíl v korporaci
  • zemědělské skladní listy
  • ochranné známky
  • nemovitost - koupená, rozestavěná či jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka či třetí osoby s jejím souhlasem
 

Zástavní právo u hypotéky

Nejčastějším případem pro užití zástavního práva je při žádosti o hypoteční úvěr. Banka získá zástavní právo k nemovitosti jako ochranu před neschopností splácet. Pouze v případě, že by klient nebyl schopen hypotéku splácet, může banka přistoupit k prodeji nemovitosti, aby získala zpět peníze, které mu půjčila. To je však již krajní řešení, většinou je možné najít s bankou dohodu a například upravit splátkový kalendář.

Chci hypotéku

Jako zástava se u žádosti o hypotéku nejčastěji používá nemovitost, kterou si klient přeje financovat. Zástavní právo však lze uplatnit i na jinou nemovitost ve vlastnictví dlužníka či nemovitost třetí osoby, pokud k tomu vysloví souhlas, případně na rozestavěnou nemovitost – ale musí být již zapsána v katastru nemovitostí. Jako zástavu pro hypoteční úvěr banka obvykle neakceptuje nemovitosti, které nejsou určeny k trvalému bydlení.

Vznik a výmaz zástavního práva

Zástavní právo se zanáší do katastru nemovitostí formou tzv. vkladu – vkladovým řízením. Banka podepisuje s kupujícím i prodávajícím zástavní smlouvu, a současně se provádí vklad do katastru nemovitostí pro zápis zástavního práva.

Po splacení hypotéky samozřejmě zástavní právo zaniká. Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí se provádí také pomocí vkladového řízení. K výmazu zástavního práva potřebuje klient potvrzení od banky, že uhradil celou dlužnou částku – tzv. kvitanci a dále potvrzení o zániku zástavního práva na předepsaném formuláři.

Druhy zástavního práva

  • Budoucí zástavní právo – zástavní právo k dané věci vzniká až po nabytí vlastnictví. Budoucí zástavní právo je možné využít při koupi nemovitosti – ještě před podpisem kupní smlouvy a před čerpáním úvěru může kupující se souhlasem vlastníka nemovitosti (tj. prodávajícího) zřídit budoucí zástavní právo k nemovitosti ve prospěch své hypoteční banky.
  • Vespolné zástavní právo – zástavní věřitel má právo vymáhat pohledávku ze kterékoliv zástavy dle svého výběru nebo ze všech, a to až do úplného uspokojení.
  • Zastavení cizí věci – cizí věc je možno zastavit pouze se souhlasem vlastníka věci.
 
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2