Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Ručitel

Kdo je ručitel

Ručitel je odlišná osoba od dlužníka, která se věřiteli zaváže uhradit celý dluh, pokud tak neučiní dlužník dle dohodnutých podmínek. V případě, že dlužník dluh dlouhodobě nesplácí, má věřitel právo úhradu požadovat po ručiteli, který za splnění závazku “ručí” svým movitým i nemovitým majetkem a to až do výše pohledávky.

Kdo se může stát ručitelem

Na ručitele jsou kladeny velmi podobné přísné podmínky jako na osobu  dlužníka. Musí se jednat o plnoletou osobu s trvalou adresou na území ČR (případně trvalým pobytem v ČR) s odpovídající platební morálkou. Před poskytnutím úvěru prochází ručitel stejným ověřovacím procesem jako zájemce o půjčku (např. doložení příjmu, registr dlužníků).

Ručit může jeden i více ručitelů

Dlužník může mít více ručitelů s tím, že ručit můžou všichni za celý dluh nebo za jeho část, jehož výše musí být definována ve smlouvě o půjčce. Pokud není výše podílu určena smluvně, ručí všichni ručitelé automaticky za celý dluh. Větší počet ručitelů je obvyklých u dražších půjček v řádu stovek až milionů korun.

Vymáhání ručitelského závazku

Věřitel může po ručiteli požadovat úhradu závazku pouze tehdy, pokud dlužník nesplnil závazek v termínu dohodnutém ve smlouvě o půjčce a to ani poté, co jej věřitel k uhrazení dluhu opakovaně vyzval. Dále může věřitel požadovat úhradu závazku, je-li zřejmé, že dlužník svůj závazek nesplní, protože na něj byl například vyhlášen konkurz.

Zánik ručitelského závazku

Ručitelský závazek automaticky zaniká uhrazením dluhu ze strany dlužníka nebo ručitele, pokud dlužník závazek nesplácel.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová