Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Likvidita

Co je likvidita

Likvidita je finanční odborný pojem, ke kterému se váže hned několik definic s ohledem na konkrétní použití termínu. Zpravidla však likvidita značí rychlost přeměny nějakého druhu majetku na peníze.

Likvidita a její hlediska

 • Absolutní likvidita - v tomto případě lze likviditu chápat jak vlastnost aktiv (majetku) jedná se o schopnost různých aktiv rychle a bez ztrát přeměnit se na peníze, které slouží k úhradě závazků firmy. Majetek, který je označován jako likvidní, je snadno obchodovatelný.

 • Míra schopnosti přeměnit aktiva na peněžní prostředky s tím, že získané prostředky slouží k zajištění splatných závazků. V tomto případě likvidita znamená schopnost firmy dostát finančním závazkům a je ukazatelem solventnosti (platební schopnosti) firmy.

 • Synonymum pro disponibilní finanční prostředky firmy

 • Z pohledu makroekonomie se jedná o vztah mezi centrální bankou a bankami v rámci burz a obchodů, kdy centrální banka za určitých podmínek vykupuje přebytek likvidity bank.

 

Likvidita a její ukazatele

 • Cash ratio = ukazatel peněžní likvidity, okamžitá likvidita nebo likvidita I. stupně
  se počítá jako poměr mezi hotovostí (peníze na účtech, v pokladně, ceniny, cenné papíry apod.) a krátkodobými závazky, ideální poměr je 10 až 20 %

 • Quick ratio = ukazatel pohotové likvidity, rychlý poměr nebo likvidita II. stupně
  značí poměr mezi pohotovými oběžnými aktivy (oběžná aktiva po odečtu zásob a nedobytných pohledávek) a krátkodobými závazky, optimální poměr činí 1:1

 • Current ratio = ukazatel běžné likvidity, běžný poměr, working capital ratio, likvidita III. stupně
  představuje poměr mezi běžnými aktivy a krátkodobými závazky, jejichž splatnost je do 1 roku. Tento ukazatel je vyjádřením, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitel v případě, kdyby byla všechna aktiva přeměněna v hotovost. Jako dostatečný je brána hodnota 1,5, ideální je 1,5 až 2.