Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, které se zabývá úpadkem fyzických a právnických osoby a způsoby jeho řešení. Hlavním cílem je navrhnout takové řešení, aby došlo k maximálnímu uspokojení pohledávek všech věřitelů.

Jak insolvenční řízení probíhá

Insolvenční řízení lze rozdělit do pěti fází:

  1. Zahajovací fáze

  2. Zjišťovací fáze

  3. Rozhodovací fáze

  4. Vlastní oddlužení

  5. Ukončení oddlužení

Zahajovací fáze

Soud obdrží návrh na zahájení insolvenčního řízení a na základě dlužníkem dodaných podkladů rozhodne o schválení oddlužení. Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku do 3 dnů ode dne doručení Návrhu na povolení oddlužení.

Zjišťovací fáze

Soud hodnotí Insolvenční návrh. V případě neúplnosti nebo chybějící podkladů má soud právo návrh odmítnout do 7 dní od jeho podání. Soud má právo po dlužníkovi požadovat úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Rozhodovací fáze

V případě, že návrh bude uznán, soud vydá rozhodnutí o povolení či zamítnutí oddlužení. Dlužník s povoleným oddlužením se od té chvíle nachází v úpadku, přičemž soud stanoví způsob oddlužení, stanoví insolvenčního správce a určí data přezkumného jednání insolvenčního řízení.

Vlastní odlužení

Na základě soudem stanoveného způsobu oddlužení dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů a to dle zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník musí splnit veškeré povinnosti uložené Insolvenčním zákonem.

Ukončení oddlužení

Po uplynutí stanovené lhůty pro oddlužení soud rozhodne o tom, zda dlužník řádně plnil povinnosti. Pokud ano, soud vydá rozhodnutí o odpuštění zbývajících závazků, a insolvenční řízení je ukončeno.