Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je dlužná částka

Pojem dlužná částka lze definovat jako vyčíslení dluhu v penězích (tzv. dlužné peněžní prostředky). Dlužnou částku je dlužník povinen uhradit dle podmínek domluvených ve smlouvě o půjčce.

Na základě smlouvy o půjčce vzniká mezi věřitelem, poskytujícím půjčku, a dlužníkem, zavazujícím se půjčku splatit, vztah, ve kterém je dlužník zavázán do určité doby a za určitých podmínek vzniklý dluh splatit.

Co tvoří dlužnou částku

Dlužnou částku tvoří dvě základní složky - jistina a úrok. Tou první je původně půjčená částka označovaná jako jistina. Druhou složku představuje úrok nebo poplatek jako odměna za poskytnutou půjčku.

Splácení dlužné částky

Výše dlužné částky se v průběhu splácení mění. Při správném průběhu splácení a dodržování splátkového kalendáře dochází k postupnému snižování dlužné částky až od úhrady poslední splátky, kdy je dluh splacen, a vztah mezi věřitelem a dlužníkem tak zaniká.

Ke zvyšování dlužné částky dochází, když dlužník dluh dlouhodobě nesplácí. V takovém případě se k dlužné částce přičítají sankce za zaslané upomínky a každý den prodlení se splátkou.

Aktuální dlužná částka

Aktuální dlužná částka je součet všech pohledávek (dluhů, závazků) v daném okamžiku, kterou dlužník dluží věřiteli či věřitelům.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2