Povinně zveřejňované informace - spotřebitelské úvěry


Informace spotřebiteli

Společnost Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C229733, je držitelem registrace České národní banky jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

Elephant Orchestra, s.r.o.
Adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Email: office@elephant-orchestra.com

Elephant Orchestra, s.r.o. zastupuje poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Odměna za zprostředkování

Elephant orchestra má za zprostředkování úvěru nárok na odměnu od poskytovatele dle konkrétního typu úvěru. Elephant Orchestra nikdy nepobírá odměnu přímo od spotřebitele. Spotřebitel má právo zažádat o informaci o výši odměny pro Elephant Orchestra, s.r.o. v případě vlastní písemné žádosti.

Mechanismus vyřizování stížností

Elephant Orchestra, s.r.o. postupuje v případě řešení stížností v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na základě interního mechanismu vyřizování stížností, který je spotřebiteli zpřístupněn na základě jeho písemné žádosti. Více informací se dočtete v tomto reklamačním řádu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se spotřebitel obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud společnosti Elephant Orchetsra, s.r.o. v době podání žaloby. V případě sporu ze smlouvy o úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem nebo před Českou obchodní inspekcí, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

Orgán dohledu

Společnost Elephant Orchestra, s.r.o. spolupracuje s poskytovateli spotřebitelského úvěru na základě registrace u České národní banky, která je orgánem dohledu (podívejte se sami). V registru ČNB vyhledáte na základě zadání IČ společnosti: 03272974.