Pravidla soutěže o iPhone

Pravidla soutěže o iPhone 

  1. Všeobecné informace 

1. 1. Předmětem těchto pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „pravidla“) je úprava podmínek a průběhu spotřebitelské soutěže s názvem „soutěž o iPhone“ (dále jen „soutěž“). Účelem soutěže je propagace produktů pořadatele – uzavírání pojistných smluv prostřednictvím online formuláře. 

1.2. Organizátorem soutěže je společnost ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, se sídlem Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, zapsaná v registru Městského úřadu v Praze, od číslem C 144679, člen Skupiny Srovnejto (dále jen „pořadatel“). 

1.3. Tato pravidla obsahují soutěžní podmínky soutěže, zejména vymezení předmětu soutěže, termín soutěže, ceny, způsob vyhlášení výherců, datum vyhlášení výherců, jakož i další povinnosti účastníků soutěže. 

1.4. Jediná závazná podoba pravidel soutěže je zveřejněna na internetových stránkách pořadatele, a to: www.epojisteni.cz a www.srovnejto.cz (dále jen „internetové stránky“). Tato pravidla jsou určena všem zájemcům o účast v soutěži po celou dobu jejího trvání. Soutěž bude propagována výhradně na internetových stránkách Pořadatele. 

1.5. Soutěž je výhradně propagační soutěží a nepovažuje se za hazardní hru. 

1.6. Výhru podle těchto pravidel poskytne pořadatel.  

 

  1. Model Soutěže 

    2.1. Soutěžním modelem je vyplnění formuláře s hodnocením služeb online srovnávače provozovaného společností ePojisteni.cz s.r.o., a to za následujících podmínek: 

(a) vyplnění celého formuláře, který byl soutěžícímu odeslaný do e-mailové schránky 

(b) odeslání vyplněného formuláře pomocí tlačítka „odeslat“ 

 

  1. Termíny a místo soutěže 

3.1. Soutěž se uskuteční v termínu: 

  • Od 1.9.2022, od 00:00 SEČ a bude trvat do 31.12.2022, do 23:59:59 SEČ; 

(dále jen „Trvání Soutěže“) 

3.2. Soutěž je rozdělená do 122 dní (dále jen „soutěžní den“). Soutěžním dnem se rozumí každý pracovní den v době trvání soutěže od 00:00:00 do 23:59:59 hod CET. 

3.3. Soutěž proběhne na území České republiky. 

 

  1. Výhra a losování 

4.1. Pořadatel poskytne do soutěže následující ceny: 

(a) iPhone (celkem 1 kus) ve specifikaci podle uvážení pořadatele soutěže (dále jen „výhra“) 

4.2. Losování se uskuteční dne: 6.1.2023. 

4.3. Losování se uskuteční v sídle pořadatele prostřednictvím elektronického systému (dále jen „místo losování“). Přítomní budou zaměstnanci pořadatele, kteří jsou pověření realizací dohledu nad elektronickým losováním. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu losování, případně změnu frekvence losování. Informaci o každé změně uveřejnění pořadatel na webové stránce www.epojisteni.cz a www.srovnejto.cz

4.4. Výsledky vyhlášení budou zaslané přímo výhercům, a to v den vyhlášení, nejpozději do 15 dní od data výhry.  

4.5. V případě, že bude vylosována osoba, která nesplňuje kritéria (jak jsou definována v odstavci 5.2 těchto pravidel), nebude mít nárok na výhru. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo cenu neudělit a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pokud taková osoba výhru převzala, je povinna ji vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne výzvy pořadatele. 

4.6. Výherce může odmítnout převzetí výhry. 

4.7. Výhry, které nebude možné předat výhercům z důvodů na straně výherce (např. nesprávné kontaktní údaje) nebo výherce odmítne výhru převzít a/nebo se výhry vzdá, propadají ve prospěch pořadatele, který rozhodne o jejich dalším využití. 

4.8. Výherce není oprávněn požadovat od pořadatele žádnou další odměnu ani jiné plnění či náhradu finanční či nefinanční povahy namísto výhry. 

 

  1. Soutěžní podmínky 

5.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které splňují následující kumulativní podmínky stanovené pořadatelem soutěže: 

(a) neomezená způsobilost k právnímu jednání a dosažení věku 18 let; 

(b) vyplnění a předložení celého formuláře podle odstavce 2; 

(dále jen "soutěžní podmínky"). 

 

5.2. Soutěže se nemůže zúčastnit osoba, která nesplňuje jednu nebo více podmínek soutěže uvedených v odstavci 5.1 těchto pravidel ("nekvalifikovaná osoba"). Pořadatel má právo do losování nezařadit osobu nesplňující kritéria nebo postupovat v souladu s odstavcem 4.5 těchto pravidel.   

5.3. Fyzická osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. 

5.4. V případě, že jednotlivec odvolá svůj souhlas s účastí v soutěži, nebude do soutěže zařazen. 

5.5. Účastí v soutěži jednotlivec potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi. 

5.6. Odesláním registrace do soutěže je účastník zařazen do soutěže (dále jen "registrace do soutěže"). 

 

  1. Ochrana osobních údajů 

6.1. Zaškrtnutím konkrétního políčka v registraci do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"). 

6.2. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"). Všechny osobní údaje se ukládají v elektronické podobě. 

6.3. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem realizace veřejné spotřebitelské soutěže, zejména pro účely registrace soutěžících, losování a vyhodnocení soutěže. 

6.4. Osobní údaje zpracovává pořadatel jako správce, a to i prostřednictvím zprostředkovatele nebo třetí strany.  

6.5. Osobní údaje účastníků budou archivovány po dobu maximálně 3 let od ukončení soutěže nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve. Soutěžící může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu pověřenci pro ochranu osobních údajů: bohdan.sulak@srovnejto.cz (dále jen "pověřenec pro ochranu osobních údajů"). Odvoláním souhlasu ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 

6.6. Soutěžící má zejména následující práva podle ustanovení § 21 až 29 zákona o ochraně osobních údajů: 

(a) soutěžící může požádat pořadatele o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány; 

(b) pokud jsou údaje zpracovávány, pak získat přístup k osobním údajům nebo obdržet kopii osobních údajů zpracovávaných pořadatelem; 

(c) soutěžící může požádat o opravu nesprávných nebo neúplných údajů; 

(d) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který je účastník získal, nebo účastník odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo účastník zpracovával Osobní údaje protiprávně, má Účastník právo na výmaz Osobních údajů; 

(e) pokud byly údaje poskytnuty nesprávně, může soutěžící požádat, aby jeho osobní údaje nebyly zpracovávány, dokud nebude provedena oprava; 

(f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

(g) právo na přenos osobních údajů; a 

(h) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

6.7. V případě, že má soutěžící podezření, že jeho osobní údaje byly neoprávněně zpracovány, může se soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, Česká republika, telefonní číslo: + 420 234 655 800, https://www.uoou.cz/.  


  1. Závěrečná ustanovení 

7.1. Na výhru nevzniká soutěžícímu žádný právní nárok a účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudně. 

7.2. Pořadatel soutěže neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávných údajů poskytnutých účastníky soutěže nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřevzetím, vzdáním se nebo nevyužitím výhry. 

7.3. Pořadatel neodpovídá za žádné náklady, které účastníkům vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži a/nebo s převzetím výhry. 

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého účastníka, který získal nebo se snaží získat výhru podvodným jednáním, jednáním v rozporu s dobrými mravy nebo jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno pořadatele. 

7.5. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat výhry vyšší hodnoty nebo ve větším množství, než určí pořadatel, a nemají nárok na vyplacení peněžní výhry ve výši ceny. 

7.6. Pořadatel je oprávněn soutěž ze závažných důvodů zrušit. Zrušení soutěže oznámí pořadatel stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena.  

7.7. Vztahy mezi účastníky soutěže a pořadatelem se řídí těmito pravidly a zákony platnými v České republice.