pro portály provozované Skupinou Srovnejto

vydané společnostmi

ePojisteni.cz s.r.o.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČO: 28480406, sp. zn. v OR: C 144679 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ePojisteni“),

Tarifomat, s.r.o.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 29283183, sp. zn. v OR: C 215481 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Tarifomat“), a

Elephant Orchestra, s.r.o.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03272974, sp. zn. v OR: C 229733 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Elephant Orchestra“)

Srovnejto.cz a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03514374, sp. zn. v OR: B 20168 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Srovnejto.cz“)

(dále společně jen „Skupina Srovnejto“)

Část I. – Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Skupina Srovnejto provozuje internetové stránky na doménách www.srovnejto.cz, www.epojisteni.cz, www.tarifomat.cz, www.t-nabidka.cz, www.cenyenergie.cz, www.uspory.cz a www.pujcky.cz (dále jen „Stránky“). Hlavním účelem těchto Stránek je usnadnit Vám orientaci v nabídkách pojištění, telefonních tarifů, úvěrů, energií a dalších podobných služeb.

1.2. Na našich Stránkách se můžete pohybovat jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Jako neregistrovaný uživatel můžete především vyhledávat a srovnávat různé nabídky na základě Vámi zadaných parametrů, spojit se s poskytovatelem vybrané služby, jakož i získávat další užitečné informace o nabízených službách. Jako registrovaný uživatel můžete plně využívat všech funkcí, které Stránky nabízí. Oproti nepřihlášenému uživateli můžete kupříkladu individualizovat svůj uživatelský účet, vyhledat své dřívější kalkulace, zobrazit stav Vašich poptávek apod.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou s námi uzavíráte prostřednictvím formuláře pro Vaši registraci a formulářů pro další služby poskytované na našich Stránkách. Podmínkou odeslání vyplněného formuláře na našich Stránkách je Váš souhlas s těmito Podmínkami.

1.4. Naše vzájemná práva a povinnosti se řídí Vámi odeslaným formulářem a těmito Podmínkami, neupravené vztahy se pak řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením jeho kolizních norem.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Pokud tyto Podmínky neuvádí jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou službu nám zasíláte žádost o uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě, že žádost přijmeme, potvrdíme Vám její přijetí e-mailem zaslaným na adresu vyplněnou v žádosti. Doručením potvrzení o přijetí žádosti e-mailem na udanou e-mailovou adresu mezi námi vzniká smluvní vztah, jehož obsah je vyjádřen v těchto Podmínkách. Při registraci je smlouva uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o registraci na Vámi udanou e-mailovou adresu. Tyto Podmínky jsou pak závazné pro veškeré služby, které užíváte.

2.2. Přijetím těchto Podmínek prohlašujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální.

2.3. Rozsah údajů potřebných pro poskytnutí konkrétní služby je stanoven přímo v žádosti pro každou službu. V případě potřeby Vám též zavoláme, abychom upřesnili Vaše požadavky a nabídli Vám pokud možno co nejpřínosnější řešení přímo pro Vás.

2.4. V žádosti jste povinni vyplnit pouze pravdivé, přesné a aktuální údaje. Pravdivost údajů neověřujeme a neodpovídáme za zpracování žádosti s nepravdivými, nepřesnými a neaktuálními údaji. Současně jste povinni každou změnu Vámi zadaného údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat, pokud je to možné (jinak nám, prosím, takovou změnu oznamte e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného přímo na Stránkách).

2.5. Zpracování údajů, které představují Vaše osobní údaje, se řídí Informacemi o zpracování osobních údajů. Ty najdete na našich Stránkách.

2.6. Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že svou žádostí o zahájení poskytování služby před uplynutím čtrnáctidenní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování této služby pozbýváte právo na takové odstoupení.

2.7. Uzavřenou smlouvu, včetně příslušných formulářů a Podmínek archivujeme v elektronické podobě. Kdykoliv nás můžete požádat o přístup k uvedeným dokumentům a rádi Vám je poskytneme.

3. Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele - spotřebitele

3.1. Pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření i bez udání důvodu.

3.2. Odstoupení je účinné v okamžiku, kdy se o něm dozvíme – dopisem nebo e-mailem doručeným na naši adresu. Pro odstoupení můžete použít vzorový formulář uveřejněný na našich stránkách. Jakmile oznámení o odstoupení obdržíme, potvrdíme Vám jeho přijetí. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí odeslat příslušné oznámení před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

3.3. Od smlouvy nemůžete odstoupit, jestliže byla služba na základě této smlouvy poskytnuta s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Komunikace a kontaktní údaje Skupiny Srovnejto

4.1. Pro veškerou komunikaci s námi můžete použít následující kontaktní údaje:
Kontaktní adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha
E-mail: podpora@srovnejto.cz
Telefon: 800 44 44 55

4.2. Berete na vědomí a jste srozuměni s tím, že telefonní hovory na naší zákaznické lince mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb a z důvodu ochrany oprávněného zájmu a práv obou stran nahrávány.

4.3. Při kontaktování na základě poptávky pojištění vytvořené prostřednictvím poptávkového systému se může hovoru účastnit další (třetí) osoba splňující požadavky zákona 170/2018 Sb. § 56 a je zodpovědná za předložené nabídky a uzavřené smlouvy.

5. Registrace

5.1. Na Stránky se můžete registrovat a po přihlášení můžete využívat služeb a funkcí v plném rozsahu. Do registračního formuláře musíte vyplnit alespoň e-mail a heslo k uživatelskému účtu.

5.2. Po odeslání registračního formuláře Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři e-mail za účelem potvrzení registrace. Ten bude obsahovat tyto Podmínky, případně další informace související s poskytováním našich služeb.

5.3. Přístup do uživatelského účtu je chráněn heslem, které si zvolíte při registraci. Heslo můžete v uživatelském nastavení kdykoliv změnit.

5.4. Mějte na paměti, že negarantujeme dostupnost uživatelského účtu. V této souvislosti se pouze zavazujeme nevytvářet překážky, které by Vám přístup a užívání uživatelského účtu ztěžovaly či znemožňovaly (nedojde-li k situaci, předvídané těmito Podmínkami). Případné technické problémy řešíme vždy s cílem co nejrychlejšího obnovení funkčnosti Stránek i Vašeho účtu. O případných výpadcích nás, prosím, informujte.

5.5. Upozorňujeme, že jsme kdykoliv bez uvedení důvodu oprávněni zrušit uživatelský účet nebo Vám dočasně pozastavit přístup do uživatelského účtu.

6. Podmínky poskytování služeb

6.1. Veškeré nabídky služeb umístěné na Stránkách jsou nezávazné, poskytovatel vybrané služby proto není povinen uzavřít příslušnou smlouvu na tyto služby. Stejně tak ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a neručíme za to, že konkrétní poskytovatel těchto služeb s Vámi za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře.

6.2. Srovnání nabídek na Stránkách je pouze orientační. Nejsme povinni zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby.

6.3. Na základě smlouvy dle těchto Podmínek nikdy nesjednáváme smlouvy s vybraným poskytovatelem služby za Vás. Poskytujeme Vám pouze možnost uzavření takové smlouvy s vybraným poskytovatelem. Předmětnou smlouvu uzavíráte následně na základě svého vlastního svobodného uvážení a výběru poskytovatele předmětné služby poté, co se seznámíte s jeho smluvními podmínkami. Neneseme tedy jakoukoli odpovědnost ze smlouvy sjednané mezi Vámi a vybraným poskytovatelem.

6.4. V případě, že budete ze Stránek přesměrováni na jakékoliv jiné stránky (zejména stránky vybraného poskytovatele), tyto Podmínky se na další Vaše jednání (vč. sjednávání konkrétní smlouvy s vybraným poskytovatelem) nevztahují.

6.5. Stránky a jejich obsah jsou chráněny jako předměty duševního vlastnictví právními předpisy, zejména jako autorská díla dle autorského zákona. Práva ke Stránkám a/nebo jejich obsahu náleží členům Skupiny Srovnejto.

6.6. Jste oprávněni Stránky a jejich obsah prohlížet a užít výlučně v souladu s jejich účelem, tj. zejména vyplněním a odesláním formulářů umístěných na Stránkách. Nejste oprávněni Stránky a jejich obsah jakkoliv měnit, upravovat nebo jinak do nich jinak zasahovat, ani je rozmnožovat, rozšiřovat či vydávat za vlastní ani s nimi jinak nakládat, nejde-li o nakládání vyplývající přímo z účelu Stránek a jeho obsahu.

6.7. Vyhrazujeme si právo Stránky a informace uvedené na nich kdykoli měnit či upravovat, a to i bez předchozího upozornění.

Část II. – Poskytované služby

7. Půjčky a úvěry

7.1. Na našich Stránkách můžete on-line vyhledávat a srovnávat vybrané finanční produkty jednotlivých bank i nebankovních poskytovatelů na základě Vámi zadaných kritérií. Účelem služby je vyhodnotit Vámi zadané údaje a nabídnout Vám finanční produkt(y), který (které) dle našich odborných zkušeností nejlépe vyhovuje (vyhovují) Vašim požadavkům a potřebám. Služba je Vám poskytována bezplatně. Služba zahrnuje zejména:

7.1.1. nezávislé porovnávání nabídek produktů na základě Vámi zadaných údajů, přičemž Vám zobrazíme nabídky, ze kterých si můžete vybrat tu, která je dle Vašeho uvážení nejvýhodnější,

7.1.2. kontaktování poskytovatelů Vámi vybraného finančního produktu, který byl vyhledán na základě kritérií ve Vaší žádosti, včetně předání Vašich údajů, vyplněných v žádosti, takovému poskytovateli finančního produktu s cílem umožnit mu nabídnout Vám Vámi požadované služby.

7.2. Služba nezahrnuje poskytnutí samotného finančního produktu.

7.3. Služby dle tohoto článku 7 poskytuje společnost Elephant Orchestra, bez ohledu na to, na které ze Stránek jste příslušnou žádost vyplnili. Společnost Elephant Orchestra má oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. Na základě sjednání smlouvy dle tohoto článku 7 však nedochází ke zprostředkování spotřebitelského úvěru Vaším jménem. Smlouva dle těchto Podmínek nepředstavuje smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, ani žádné jiné zvláštní ujednání mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dle uvedeného zákona.

7.4. Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytovatelé některých finančních produktů jsou dle právních předpisů oprávněni se vzájemně informovat o údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím tzv. dlužnických databází. Pro účely poskytnutí konkrétního finančního produktu, o nějž jste projevili zájem zasláním žádosti, budou údaje použity k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a do insolvenčního rejstříku (ISIR), a to ze strany poskytovatele příslušného finančního produktu.

8. Pojištění

8.1. Na našich Stránkách můžete u vybraných druhů pojištění on-line vyhledávat a srovnávat nabídky jednotlivých pojistitelů (pojišťoven) na základě Vámi zadaných kritérií. Účelem služby je vyhodnotit Vámi zadané údaje a nabídnout Vám pojištění, které dle našich odborných zkušeností nejlépe vyhovují Vašim požadavkům a potřebám. Služba je Vám poskytována bezplatně. Služba zahrnuje zejména:

8.1.1. nezávislé porovnávání nabídek produktů na základě Vámi zadaných údajů, přičemž Vám zobrazíme nabídky, ze kterých si můžete vybrat tu, která je dle Vašeho uvážení nejvýhodnější,

8.1.2. kontaktování pojistitele Vámi vybraného pojištění, včetně předání Vašich údajů, vyplněných v žádosti, takovému pojistiteli či jeho zástupci,

8.1.3. zaslání návrhu smlouvy spolu s obchodními podmínkami vybraného pojistitele, případně též i platebních údajů a dalších informací k vybrané pojistné smlouvě.

8.2. Seznam pojišťoven, jejichž produkty nabízíme, naleznete na těchto stránkách https://www.srovnejto.cz/partnerske-pojistovny/.

8.3. Služba nezahrnuje poskytnutí samotného pojištění.

8.4. Služby dle tohoto článku 8 poskytuje společnost ePojisteni bez ohledu na to, na které ze Stránek jste příslušnou žádost vyplnili. Společnost ePojisteni má oprávnění coby samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění registrovaný u České národní banky.

8.5. Dovolujeme si Vás upozornit, že máte § 2808 odst. 3 občanského zákoníku máte právo bez udání důvodu odstoupit od sjednané pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření smlouvy. (Toto ustanovení se nepoužije na smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než jeden měsíc.) V případě, že budete chtít od smlouvy odstoupit, jste povinni nás nejlépe písemně kontaktovat a sdělit nám, že odstupujete od pojistné smlouvy s uvedením čísla a data návrhu pojistné smlouvy a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty.

8.6. Souhlas s profilováním klienta (ověření poskytnutí možné slevy ČSOB): V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 a čl. 22 GDPR, uděluje klient pojistiteli ČSOB pojišťovna a.s. souhlas s tím, že jeho osobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování analýz včetně profilování, a to za účelem co nejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy.

9. Elektřina a plyn

9.1. Na našich Stránkách můžete u vybraných druhů energií on-line vyhledávat a srovnávat nabídky jednotlivých dodavatelů plynu a elektrické energie na základě Vámi zadaných kritérií. Účelem služby je vyhodnotit Vámi zadané údaje a nabídnout Vám dodavatele energií, které dle našich odborných zkušeností nejlépe vyhovují Vašim požadavkům a potřebám. Služba je Vám poskytována bezplatně. Služba zahrnuje zejména:

9.1.1. nezávislé porovnávání nabídek produktů na základě Vámi zadaných údajů, přičemž Vám zobrazíme nabídky, ze kterých si můžete vybrat tu, která je dle Vašeho uvážení nejvýhodnější,

9.1.2. kontaktování vybraného dodavatele Vámi vybrané služby, včetně předání Vašich údajů, vyplněných v žádosti, takovému dodavateli či jeho zástupci,

9.1.3. zaslání návrhu smlouvy spolu s obchodními podmínkami vybraného dodavatele, případně též i platebních údajů a dalších informací k vybrané smlouvě.

9.2. Služba nezahrnuje poskytnutí samotných dodávek elektrické energie či plynu, o které máte zájem.

9.3. Služby dle tohoto článku 9 poskytuje společnost Tarifomat bez ohledu na to, na které ze Stránek jste příslušnou žádost vyplnili.

9.4. Zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“).

ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Společnost Tarifomat, s.r.o., IČ: 29283183, je od 9.9.2022 držitelem osvědčení o registraci zprosředkovatele č. 742238047, zápis v registru zprostředkovatelů vedeném ERÚ zde.

10. Mobilní operátoři

10.1. Na našich Stránkách můžete u vybraných druhů mobilních služeb on-line vyhledávat a srovnávat nabídky mobilních operátorů na základě Vámi zadaných kritérií. Účelem služby je vyhodnotit Vámi zadané údaje a nabídnout Vám poskytovatele požadované služby, které dle našich odborných zkušeností nejlépe vyhovují Vašim požadavkům a potřebám. Služba je Vám poskytována bezplatně. Služba zahrnuje zejména:

10.1.1. nezávislé porovnávání nabídek produktů na základě Vámi zadaných údajů, přičemž Vám zobrazíme nabídky, ze kterých si můžete vybrat tu, která je dle Vašeho uvážení nejvýhodnější,

10.1.2. kontaktování vybraného poskytovatele Vámi vybrané služby, včetně předání Vašich údajů, vyplněných v žádosti, takovému poskytovateli či jeho zástupci,

10.1.3. zaslání návrhu smlouvy spolu s obchodními podmínkami vybraného poskytovatele, případně též i platebních údajů a dalších informací k vybrané smlouvě.

10.2. Služba nezahrnuje poskytnutí samotných mobilních služeb, o které máte zájem.

10.3. Služby dle tohoto článku 10 poskytuje společnost Tarifomat bez ohledu na to, na které ze Stránek jste příslušnou žádost vyplnili.

10.4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budou-li Vám na zákaznické lince sděleny neveřejné nabídky, nebudete je dále šířit a sdělovat (např. ostatním poskytovatelům mobilních služeb atd.).

11. Informování o výhodných nabídkách

11.1. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem všech služeb Skupiny Srovnejto je umožnit svým zákazníkům, aby získali co nejvýhodnější nabídky služeb ve vybraných oblastech, je součástí všech služeb poskytovaných Skupinou Srovnejto též zasílání zvýhodněných nabídek v jiných oblastech. Tyto nabídky Vám budeme zasílat na Vaši e-mailovou adresu, případně telefonicky. Pokud o poskytování této služby nebudete mít zájem, můžete ji kdykoliv bezplatně zrušit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený v doručeném sdělení, nebo po přihlášení ve Vašem uživatelském účtu.

11.2. Služby dle tohoto článku 12 Vám může poskytnout kterýkoli člen Skupiny Srovnejto.

Část III. – Závěrečná ustanovení

12. Závěrečná ujednání

12.1. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla ePojisteni, není-li volba místní příslušnosti v konkrétním případě vyloučena právními předpisy. (Tímto není dotčeno Vaše právo řešit spory nejprve mimosoudní cestou u příslušných orgánů, jak jsou uvedeny v těchto Podmínkách.)

12.2. Pokud mezi námi vznikne jakýkoliv spotřebitelský spor, jste oprávněni též jej nejprve řešit mimosoudní cestou

12.2.1. před Českou obchodní inspekcí (https://www.coi.cz/informace-o-adr/),

12.2.2. přes platformu RSO na řešení sporů, provozovanou Evropskou Komisí, v jazyku, který si zvolíte (https://ec.europa.eu/consumers/odr/), nebo

12.2.3. v případě zprostředkování úvěru či životního pojištění před Finančním arbitrem (https://finarbitr.cz/cs/oblasti/zivotni-pojisteni.html)

12.3. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Je-li uzavírána ve více jazykových verzích, má v případě rozporu vždy přednost verze česká.

12.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

12.5. Každá ze stran může smlouvu uzavřenou na základě těchto Podmínek ukončit výpovědí i bez udání důvodu a bez výpovědní doby na základě doručení výpovědi e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany. Výpověď nabývá účinnosti jejím doručením druhé straně. Berete na vědomí, že s ohledem na povahu poskytovaných služeb se ukončení smlouvy nedotýká již poskytnuté služby, včetně předání údajů příslušnému vybranému poskytovateli produktu v souladu s těmito Podmínkami.

12.6. Tyto Podmínky můžeme vždy jednostranně měnit nebo doplňovat, a to v plném rozsahu. Novou verzi všeobecných obchodních podmínek Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou na Vašem uživatelském účtu, případně na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli před využitím konkrétní služby (nejste-li registrovaným uživatelem). Novou verzi Podmínek Vám zašleme alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud nesouhlasíte s novým zněním Podmínek, můžete naši smlouvu ukončit. Jako registrovaný uživatel můžete svůj účet zrušit, čímž dojde k ukončení smlouvy. Jako neregistrovaný uživatel můžete vyjádřit svůj nesouhlas na naši e-mailovou adresu Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha.

12.7. Práva a povinnosti nabytá přede dnem ukončení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy, nejsou jejím ukončením dotčeny.

12.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.